نوشته شده توسط : yasamin- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن:

به دلیل اهمیت اقتصادی شرکتهای سهامی عام و ثبت آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از ثبت این حق و اجازه به این گونه شرکتها اعطا شده است که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع مالی و بانک¬ها بطور مستقیم به مردم رجوع و از آنها برای رسیدن به اهداف خود مطالبه وام نمایند. فروش اوراق قرضه و مراجعه مستقیم به مردم جهت گرفتن وام را در دنیا دولت¬ها متداول کرده¬اند، آنها برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به دلیل کمبود منابع مالی دچار مضیقه شده¬اند به این وسیله متوسل گردیده¬اند و مردم ایران نیز از نظر اقتصادی و تاریخی با واژه ترکیبی اوراق قرضه بیگانه نیستند زیرا حداقل در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق قائد و پیشوای نهضت ملی کردن نفت ایران و در مقابله با دسائس استعمارگران بیگانه خریدن اوراق قرضه دولتی بطور وسیع و گسترده¬ای در آن جهاد ملی و وظیفه اجتماعی شرکت جستند.

اوراق قرضه چیست؟

بنابر تعریف ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه ورقه (برگه) قابل معامله¬ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد، علاوه بر شرکتهای سهامی (عام)، طبق ماده 2 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل می¬توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، و طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق قرضه صادره توسط شرکتهای سهامی عام دارای حقوقی هستند که قانون تجارت جهت حفظ و استیفای حقوق دارندگان این اوراق به آنها اعطاء کرده است مانند این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران ثبت شده شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده 63 قانون تجارت) و این حق ذاتاً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می-گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قرار بگیرند و ثبت شوند .بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق¬العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت نماید دارندگان اوراق قرضه می-توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری شرکت اعتراض و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دارند.

البته دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت نمی-توانند دخالتی داشته باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می¬شوند ولی حق دارند در ازاء خرید اوراق قرضه در موعد یا مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می¬توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به محل ثبت شده شرکت مراجعه نمایند یا سهام شرکت را به تملک خود درآورند این است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر نموده: تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه در هر موقع قبل از سررسید (اصل و بهره) می توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آنرا با سهام شرکت تعویض نمایند.:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasaminتبدیل سهام بی نام به بانام: در دو مورد به مرحله اجرا گذاشته میشود. اول طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، دوم به موجب مقررات اساسنامه که به هر حال طبق ماده 44 قانون تجارت باید مراتب از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر شود و به صاحبان سهام باید 6 ماه فرصت داده شود تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی نام خود سهام بانام دریافت دارند.

ابطال سهام بی نام سهامدارانی که در فرصت معینه سهام خود را جهت تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ارائه ننمايند و فروش این گونه سهام:

چنانچه سهامداران سهام بی نام شرکت به اطلاعیه های شرکت که به طریق فوق در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت که آگهی های شرکت را منتشر میسازد توجهی ننمایند، به ناچار شرکت طبق ماده 45 قانون تجارت سهام بی نام آنها را باطل و برابر تعداد سهام بی¬نام، سهام بانام صادر می¬نماید و چون طبق اساسنامه به هر حال شرکت باید برابر سرمایه خود سهام و به تعداد لین گونه سهام، مالک آن را مشخص نماید- باید طبق ماده فوق این گونه سهام را در بورس اوراق بهادار (در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد)، وگرنه از طریق حراج در معرض فروش قرار دهد. از حاصل فروش بدواً کلیه هزینه ها اعم از هزینه آگهی و حق الزحمه و مخارج کارگزار بورس و غیره کسر و مازاد در حساب بانکی بهره-دار سپرده میشود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده، دارنده سهم به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم پرداخت میشود و پس از انقضای مدت ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

نحوه انتشار آگهی حراج سهام بی نام: در مورد سهام بی نام به بانام، آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه که سهامداران بی نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام بانام را دارند به عمل می آید، فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود، در صورت عدم فروش سهام، شرکت می تواند حراج را تا دو نوبت دیگر تجدید نماید، سئوالى که در اینجا مطرح میشود این است که چنانچه دارنده سهام بی نام قبل از انتشار آگهی حراج متوجه شده و به شرکت مراجعه نماید تکلیف چیست؟ قانون تجارت این موضوع را مسکوت گذاشته است، به نظر میرسد که در این مورد باید دو موضوع را مورد مداقه قرار داد:

اول: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شد ولی شرکت هنوز به تعداد سهام بی نام تحویل داده نشده، سهام با نام صادر ننموده است و همچنین نسبت به انتشار آگهی حراج اقدام نکرده است، در این خصوص به نظر میرسد چنانچه دارنده سهم بی نام در این برهه از زمان به شرکت مراجعه نماید، شرکت می¬تواند نسبت به صدور سهام بانام به ارائه دهنده سهام بی نام اقدام نماید، چون در این خصوص منع قانونی خاصی در قانون تجارت مشاهده نمیشود و حق مکتسبه ای برای شخصی ایجاد نشده است، مضاف بر این که شرکت با صدور سهام بانام برای دارنده سهام بی نام در این برهه از زمان، تحصیل حاصل از اقدامات در شرف انجام خود نموده است.

دوم: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شده و شرکت نسبت به صدور سهام بانام برابر تعداد سهام بی نام ارائه نشده، اقدام و آگهی حراج را نیز منتشر ساخته است، نظر به این که در این برهه شرکت با اعلام ابطال سهام بی نام، نسبت به صدور سهام بانام و آگهی حراج آن اقدام نموده است، حقوق دارندگان این گونه سهام بی نام برای دریافت سهام بانام ساقط، این گونه سهامداران مکلف هستند مانند عموم مردم برای دریافت سهام شرکت از طریق حراج و یا اوراق بورس بهادار اقدام نمایند.

نکته: نظر به اینکه شرکتهای سهامی خاص حق عرضه سهام خود را در بورس اوراق بهادار ندارند، در این خصوص فقط حق اجازه فروش سهام بی نام خود را از طریق حراج و پس از انتشار آگهی حراج به طریق بالا خواهند داشت:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


1- نام شرکت: ضمن دستور العملی که وزارت ارشاد صادر نموده است نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد بنابراین اداره ثبت شرکتها از صدور نام های فانتزی و خارجی (مگر با اجازه وزارت ارشاد) و مهمل خودداری می-نماید، البته چنانچه شرکتهای خارجی ثبت شده در خارج از کشور که مورد تأييد اداره ثبت شرکتها قرار بگیرد با شرکتهای ایرانی ادغام و یا رأساً پس از اخذ مجوز مبادرت به تشکیل شعبه در ایران نمایند میتوانند از نام خارجی خود استفاده کنند.

2- موضوع شرکت بطور صریح و منجّز: بنابراین موضوع شرکت نمیتواند غیرقطعی و معلق و یا مشروط به شرایط خاصی باشد، مثلاً در اساسنامه شرکت نمیتوان قید نمود چنانچه شرکاء موفق به خرید یا اجاره زمین شدند نسبت به احداث کارخانه اقدام نمایند بلکه باید قید نمایند: خرید زمین، سفارش تجهیزات و ماشین آلات، ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه و ...

3- مدت شرکت: که میتواند محدود باشد، مانند این که سهامداران شرکت را فقط برای مدت یک یا دو یا سه سال دایر نمایند که البته پس از انقضاء مدت مزبور مجمع عمومی فوق العاده باید شرکت را منحل نماید، مدت شرکت در شرکت¬های سهامی می¬تواند نامحدود باشد که در این مورد نیز تا زمان انحلال شرکت می¬تواند به فعالیتهای خود ادامه دهد.

4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد: مرکز اصلی شرکت سهامی همان اقامتگاه و محل اداری شرکت است که در اساسنامه قید و در آگهی شرکت در روزنامه رسمی اعلان میگردد، شرکت ممکن است یک یا چند شعبه داشته باشد، حوزه فعالیت شرکت چنانچه گسترده باشد، ممکن است یک یا چند شعبه به عنوان حوزه های عمل کوچک تصمیم گیرنده داشته باشد که در این صورت شرکت میتواند با تعیین شعبه های کوچک دارندگان حق امضاء و برداشت حساب های خود را در آن حوزه ها معین نماید.

5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: سرمایه شرکت از جمع کل مبالغ اسمی سهام شرکت تشکیل میشود، سرمایه شرکت ممکن است قسمتی نقدی و قسمتی غیرنقدی و یا کلاً نقدی باشد، سرمایه شرکت زمانی کلاً نقدی است که سهامداران شرکت کل مبلغ اسمی سهام شرکت را نقدا پرداخت کرده باشند و زمانی غیرنقدی است که سرمایه شرکت را از طریق جنس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول و تجهیزات و تأسيسات و املاك و اثاثه و ابنيه و مستحدثات تأمين نمايند. زمانی سرمایه غیرنقدی شرکت برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول خواهد بود که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ورقه ارزیابی به ضمیمه اساسنامه همراه با اظهارنامه تقدیم اداره ثبت شرکتها شود.

6- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود:

ممکن است مؤسسين براى تأمين منابع مالی شرکت، داوطلبین خرید سهام را مکلف نمایند که ارزش اسمی کلیه سهام خریداری شده را نقداً پرداخت نمایند و یا 35% آن را وفق قانون تجارت پرداخت و بقیه را تعهد به پرداخت نمایند. در اساسنامه شرکت باید نحوه مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهامداران با توجه به قانون تجارت که به هر حال بیشتر از 5 سال نخواهد بود ذکر گردد.:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


همدان یکی از شهر های بزرگ ایران است که با داشتن 17 شهرک صنعتی مانند شهرک صنعتی بو علی ، شهرک صنعتی باغ بهشت، شهرک صنعتی قهاوند و ... یکی از صنعتی ترین و پیشرفته ترین شهر های ایران است که رقابت و توسعه اقتصادی در این شهر و ارتباطات نزدیک با سایر شهر های همجوار باعث شده دیدگاه سرمایه گذاری و توسعه پایدار در بین تحصیلکردگان و متخصصین این شهر از اهمیت خاصی برخوردار شود تا جایی که برای رقابت و انجام فعالیت اقتصادی در زمره یک شرکت و یا موسسه غیر تجاری فعالیت های خود را سامان دهی می کنند.

جمعیت متخصص و تحصیلکرده این روز های شهر همدان با نواوری ها و ایده های جدید در قالب شرکت های حقوقی توانسته اند بیش از پیش سهم خود را در اقتصاد کشور احیا نمایند. اما برای ثبت شرکت و تشکیل یک شرکت حقوقی باید شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد. اما از انجایی که ثبت شرکت یک تخصص و مهارت حقوقی می باشد برای ثبت شرکت باید از وکلا و کارشناسانی مانند کارشناسان حقوقی ثبت شرکت بهره برد.

چه افرادی می توانند شرکت ثبت کنند؟

ثبت شرکت هیچگونه محدودیت و شرایط خاصی ندارد. هر فردی با هر تخصص و توانایی می تواند در صورت داشتن شرایط قانونی لازم اقدام به ثبت شرکت بکند. تنها باید در نظر داشت حتما برای ثبت شرکت ایده و خلاقیت و یا تخصص و دانشی در میان باشد و بدون برنامه و هدف خاص اقدام به ثبت شرکت نشود.

چه نوع شرکت هایی در ایران وجود دارند؟

در قانون تجارت ایران 7 نوع شرکت معتبر حقوقی اوره شده است که البته با استناد به یک نوع موسسه غیر تجاری می توان گفت شخصیت های حقوقی معتبر در ایران به 8 قسم تقسیم می شوند که عبارتند از:

شرکت های سهامی متشکل از دو نوع شرکت سهامی خاص و سهامی عام
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی
و نهایتا موسسات غیر تجاری که در ردیف شرکت های تجاری قرار نمی گیرند. این موسسات اجازه فعالیت تجاری ندارند و نباید تلاش انها در قالب یک شرکت به منظور انجام امور تجاری باشد. مانند انواع خیریه ها و نهاد های مردمی و مدارس غیر انتفاعی و موسسات انتفاعی و ...

برای ثبت شرکت ، تهران بهتر است یا همدان؟

تفاوتی ندارد در همدان بخواهید شرکت ثبت کنید یا در تهران ، تمامی شرکت ها برای ثبت با توجه به نوع قالب انتخاب خود باید قوانین و مقررات خاص و مشخص شده ان قالب شرکت را دقیقا اجرا کنند و نمی توانند با استناد به تهران و یا همدان بودن تبصره هایی را داشته باشند . همچنین ثبت شرکت بر عکس گفته برخی از افراد نا اگاه در تهران هیچ اعتبار و ارزش اضافی تر و متفاوتی با شرکتی که در شهرستان ها و یا همدان ثبت می شود ندارد . تنها معیار تعیین کننده ارزش در شرکت ها سرمایه ، نفرات ، تخصص و رزومه و سابقه کاری شرکت ها می باشد .

پیش نیاز های ثبت شرکت چیست؟

شرکت در اصل یعنی وجود یک اجتماع و یا یک کار شراکتی . بنابر این اولین لازمه ثبت شرکت وجود شریک و یا شرکایی برای تشکیل این شخصیت حقوقی می باشد. شرکت های تعیین شده در قانون تجارت هر کدام دارای شخصیتی مستقل هستند که با توجه به نوع شخصیت انها تعداد شریک مورد نیاز تعریف می شود. در مجموع برای ثبت شرکت حداقل در برخی از شرکت ها به دو و در برخی به حداقل سه و در شرکت تعاونی به حداقل 7 شریک نیاز است.

اما این شخصیت حقوقی به اعتباری نیاز دارد . اعتبار شرکت عموما با سرمایه شرکت سنجیده می شود و قالبا تفاوتی بین شرکت ها در این خصوص نیست. هر چه بیشتر سرمایه وجود داشته باشد اعتبار شرکت بیشتر است. اما شرکت های تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی هر چند سرمایه در انها تعیین کننده است ولی بیشتر اعتبار خود را از نفرات موسس خود می اورند. نفراتی که به نام ضامن شرکت ها هم شناخته می شوند و همین اعتبار انها باعث می شود این مسئولیت برای انها دیده شود.

در مجموع شرکت های سهامی تنها از سرمایه خود برای اعتبار خود استفاده می کنندو شرکت های غیر سهامی از شخصیت شرکا استفاده می کنند. حتی شرکتی مانند شرکت با مسئولیت محدود نیز هر چند سرمایه شرکت در اعتبارشان نقش دارد ولی تا حدودی هم از نام موسسین خود اعتبار خود را وام دار هستند. همچنین شرکت های تعاونی هم در بسیاری از مواقع هر چند به سرمایه خود وابسته اند ولی در میان موسسین شرکت اغلب افراد معتمد نامداری به عنوان بزرگتر و یا معتمد وجود دارند.

برای ثبت شرکت باید توافقنامه و یا قرارداد اولیه ای بین شرکا بسته شود که بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود. در واقع این قرارداد چارچوب اصلی شرکت را تعیین می کند و نحوه شراکت بین شرکا را مشخص می کند تا بعدا بنا بر شرایط مختلف اتحاد انها بر هم نخورد. در واقع این قرارداد و توافقنامه اصل اولیه و مهم اساسنامه شرکت می باشد .حتی برای افرادی که نمی دانند کدام نوع شرکت برای انها بهتر است وجود این توافق اولیه تا حدود زیادی می تواند در انتخاب قالب شرکت تاثیر گذار باشد.

داشتن یک وکیل و یا مشاور مناسب و کاردان از موسسه حقوقی اقدام بعدی شما باید باشد . شما برای اینکه شرکت خود را ثبت کنید باید اظهارنامه و اساسنامه و یا شرکتنامه خود را تنظیم کنید به به شدت تخصصی و حرفه ای باید تنظیم شود. فراموش نکنید مشاورین و وکلای ما پشتوانه و تجارب بسیار ارزشمندی دارند که می تواند برای حال و اینده شرکت شما تصمیم گیری نموده و راه مناسبی را برای شما تدوین نمایند.

عدم درج حتی یک پارامتر در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا سایر اسناد شرکت و یا اشتباه در ارائه اطلاعات می تواند اینده شما و شرکت شما را به خطر بزرگی بیاندازد.

برای ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری باید مدارک و مستندات زیر را اماده و به همراه تقاضانامه به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. این اداره در هر استان و یا شهرستان دارای شعبه مستقل می باشد که خدمات ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری را به افراد متقاضی ارائه می کنند.

هم وطنان عزیز همدانی نیز می توانند پس از تهیه مستندات لازم خود با مشاوره وکلای متخصص ثبت شرکت یا در شهرستان خود و یا در تهران برای ثبت شرکت خود اقدام نمایند که در صورت داشتن وکالتنامه از طرف شما این مهم را ما تا لحظه اخر برای شما انجام خواهیم داد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در همدان:

تقاضانامه ثبت شرکت
اساسنامه شرکت یا شرکتنامه شرکت
اظهارنامه
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که توسط اعضاء امضا شده باشد.
صورتجلسه اهیات مدیره و گواهی تعهد و قبول این مسئولیت توسط مدیران منتخب
رسیدی دال بر تامین سرمایه
فتوکپی مدارک شناسایی مدیران و موسسین شرکت
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین شرکت
مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع
وکالتنامه وکیل
پس از تقدیم این مدارک و با تایید نوع و قالب شرکت و نهایتا ثبت شرکت موضوع و شرایط و خلاصه ای از شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار باید به چاپ برسد.

شرکت شما به ثبت رسیده ولی هنوز نمی توانید فعالیت تجاری خود را اغاز نمایید. برای شروع فعالیت باید کد اقتصادی و دفاتر پلمپ خود را هم دریافت نمایید که ما این مهم را هم برای شما انجام می دهیم.

 

علاقمندان به ثبت شرکت در همدان می توانند با تماس با کارشناسان و متخصصین موسسه حقوقی و تنها با دادن یک وکالتنامه با مشاوره و تخصص ما بهترین قالب ثبت شرکت را انتخاب و فعالیت حقوقی خود را بصورت فوری و با بهترین کیفیت اغاز نمایند.:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasaminمتخصصین انفورماتیک در واقع به پردازش اطلاعات و مهندسی سامانه های اطلاعاتی مختلف مبادرت می کنند. این متخصصین همچنین در خصوص مطالعه و بررسی الگوریتم های سیستم های طبیعی و مصنوعی و انجام مطالعات در این زمینه فعالیت می کنند.

در واقع هر علمی مربوط به رایانه ، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی و پردازشی با این رشته در ارتباط است. رشد روز افزون این سیستم ها در بدنه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و همچنین فعالیت های جاری شرکت ها ی خصوصی و دولتی اهمیت این تخصص را تا جایی بالا برده که حضور در این رشته ها بصورت تخصصی می توان منافع و سود زیادی برای متخصصین این حوزه ها به همراه داشته باشد.

شرکت های انفورماتیک یا باید بصورت سهامی خاص به ثبت برسند ویا بصورت شرکت با مسئولیت محدود. این شرکت ها با شراکت دو تا چند نفر به ثبت خواهند رسید و بسته به قالب شرکت می توانند مسئولیت در بین شرکا تقسیم شود.

ثبت شرکت انفروماتیک در قالب سهامی خاص

برای ثبت شرکت انفورماتیک در قالب سهامی خاص باید یک نفر از متخصصین و موسسین این شرکت دارای مدرک کارشناسی در حوزه انفورماتیک باشد و یا هر یک از رشته های مرتبط با این موضوع را تحصیل کرده باشد. حداقل سه نفر باید با هم شراکت کنند و هر یک باید میزانی از سرمایه شرکت که بصورت سهامی در اساسنامه شرکت تعیین می شود را تادیه نمایند.

حداقل یک میلیون ریال باید برای ثبت شرکت تادیه شود و از این میزان 35 درصد باید در حساب شرکت سپرده شود. هر یک از سهامداران در این نوع شرکت تنها به اندازه مبلغ اسمی سهام خود در شرکت مسئولیت دارند.

ثبت شرکت انفورماتیک در قالب شرکت با مسئولیت محدود

شرکت انفورماتیک با مسئولیت محدود با دو نفر قابل ثبت است . این نوع شرکت ها هر چند باید با صد هزار تومان ثبت شوند ولی این میزان را مدیر عامل تعهد می کند و در زمانی دیگر تادیه می شود و تنها کافی است شرکا هر کدام میزان سهم الشرکه خود را اعلام نمایند. این شرکا تنها به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت دارند.

شرکت های انفورماتیک البته در قالب های دیگر هم قابلیت ثبت دارند ولی مرسوم ترین حالت برای ثبت این نوع شرکت ها همین دو نوع اعلام شده بود.

این نوع شرکت ها به ارائه راهکار هایی می پردازند که به طور خلاصه می توان گفت هدفشان تسهیل فرآیند های امور بانکی، اداری، پزشکی، خدماتی و .. می باشد. این شرکت ها برای فعالیت رسمی باید حتما بصورت قانونی به ثبت برسند.

شرکت های انفورماتیک برای اینکه بتوانند در خدمات دولتی و ملی حضور داشته باشند و حتی در بسیاری از شرایط شرکت های خصوصی باید حتما اقدام به اخذ رتبه کرده باشند. مهم ترین عوامل در رتبه بندی شرکت های انفورماتیک را می توان نیروی انسانی متخصص و کاردان، درآمد شرکت و همچنین رضایت مشتریان دانست. رتبه بندی این شرکت ها مطابق با آئین نامه شورای عالی انفورماتیک می باشد. شرکت های انفورماتیک از 1 تا 7 رتبه بندی می شوند .

این شرکت ها بر اساس آیین نامه شورای عالی انفورماتیک در 14 شاخه رتبه بندی می شوند:

تولید نرم افزار و پشتیبانی نرم افزازی و همچنین نرم افزارهای حامل محتوا
امنیت اطلاعات و تبادل و تولید اطلاعات
اتوماسیون صنعتی
پروژه های پژوهشی و آموزشی
تولید نرم افزار های سفارش داده شده توسط مشتری
تولید قطعات جانبی
خدمات پشتیبانی
پشتیبانی نرم افزار های سفارش داده شده مشتری
تولید دستگاه های جانبی
خدمات شبکه های اطلاع رسانی
پشتیبانی سخت افزاری
شبکه های داده های مخابراتی
سیستم های ویژه
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
شرکت های انفورماتیک در حال حاضر قسمت زیادی از نیاز های داخلی را براورده می کنند و به عنوان یک شرکت جانبی اغلب در خدمت شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و یا به عنوان شرکت های مبادلات اطلاعات و پروژه های پژوهشی در حال فعالیت می باشند. عمده فعالیت های شناخته شده این شرکت ها تولید نرم افزار ها و سخت افزار های رایانه ای و مخابراتی و مشاوره و حمایت و پشتیبانی از این سیستم ها می باشد.

به منظور ثبت شرکت انفورماتیک باید وکیلی خبره را انتخاب کنید. موسسه حقوقی با سال ها تخصص و تجربه و بهره مندی از برترین مشاورین و کارشناسان داخلی برای ثبت شرکت انفورماتیک در قالب دلخواه شما و نهایتا رتبه بندی مورد نظر شما اماده همکاری است.:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

چنانچه در مطالب پیشین گفتیم، نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.مدیران و صاحب نظران نام تجاری را با عناوین مختلفی تفسیر نموده اند.در ادامه ی این مطلب به بررسی این عناوین می پردازیم.

نام تجاری به عنوان شخصیت
رقبای یک شرکت قادرند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری کافی، مزایای کارکردی یک نام تجاری رهبر در بازار را تقلید نموده و در نهایت از آن شرکت پیشی بگیرند. یکی از راه های حفظ منحصر به فرد بودن یک نام تجاری پوشاندن آن با لباسی از ارزش های احساسی است. در بعضی از مواقع مصرف کنندگان برای ارزش های احساسی، نسبت به فواید کارکردی نام تجاری، ارزش بیشتری قائل هستند. با استفاده از تفسیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، که در بعضی مواقع از طریق یک فرد مشهور در تبلیغ یک نام تجاری قابل مشاهده است، برای مشتریان درک نمودن ارزش های احساسی آن نام تجاری بسیار آسان تر خواهد بود.
علاوه بر این، ارزش های احساسی یک نام تجاری از طریق طرح و بسته بندی آن و همچنین از طریق سایر سرنخ های قابل کنترل توسط بازاریان ، مثل قیمت و نوع فروشگاهی که یک نام تجاری را به فروش می رساند، قابل درک می باشند.
تعبیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام دهند، سازگاری بین شخصیتی که نام های رقیب دربردارند و شخصیتی که آن ها دوست دارند از خود بروز دهند را ارزیابی می کنند.
بر اساس موقعیتی که مشتریان در آن قرار گرفته اند، این شخصیت ها می توانند یکی از موارد زیر باشد:

آن "خودی" (self) که افراد اعتقاد دارند که هستند. به عنوان مثال، نام های تجاری لباس هایی که توسط یک مدیر برای پوشیدن در محل کار انتخاب می شوند.
آن "خودی" (self) که افراد دوست دارند که باشند. به عنوان مثال نام تجاری یک کت وشلوار که یک فارغ التحصیل جوان برای مصاحبه های استخدامی می پوشد.
"خود موقعیتی" (situational self) به عنوان مثال نام تجاری لباس هایی که یک فرد جوان زمانی که برای مراسم خواستگاری می رود، می پوشد.
بنابراین، زمانی که بازاریان قصد دارند ارزش های احساسی یک نام تجاری را به مصرف کنندگان ابلاغ کنند، شناخت آن نقش احساسی که مشتریان بالقوه از آن نام تجاری انتظار دارند، حایز اهمیت می باشد.
نام تجاری به عنوان موضع یابی
یکی دیگر از دیدگاه هایی که مدیران در زمان تفسیر نام های تجاری اتخاذ می کنند بر اساس موضع یابی قرار دارد، یعنی حصول اطمینان از اینکه مشتریان فوراَ یک نام تجاری را با یک یا تعداد بسیار اندکی منافع کارکردی مشخص پیوند می دهند (منافع کارکردی در ذهن آن ها تداعی می گردد)
ویژگی های متعددی برای یک استراتژی قدرتمند موضع یابی نام تجاریوجود دارند.
اولاَ در حالت ایده آل یک استراتژی موضع یابی نام تجاری باید حول یک ویژگی کارکردی یا اگر لازم باشد دو ویژگی متمرکز باشد، چون هر اندازه ویژگی های بیشتری وارد استراتژی گردند، جا انداختن این ویژگی ها در اذهان مشتریان دشوار تر خواهد بود.
دوم، باید توجه داشت که موضع یابی آن چیزی نیست که در ارتباط با یک نام تجاری انجام می شود، بلکه آن چیزی است که در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد. به عبارت دیگر، این یک کوته بینی است که تنها بر روی توسعه ی نام تجاری تمرکز شود؛ در صورتی که به جای آن باید یک دیدگاه متناسبی وجود داشته باشد که این واقعیت را مورد ارزیابی قرار دهد که مصرف کنندگان در مورد یک نام تجاری چه چیزهایی را در ذهن خود ثبت کرده اند، سپس آن نام تجاری را به نحوی تنظیم کنند که بین موضع یابی مورد نظر مدیران و موضع حاصل شده در ذهن مصرف کنندگان، هماهنگی و سازگاری وجود داشته باشد.
سوم، موضع یابی نام تجاری باید بر روی آن منافع کارکردی که مصرف کنندگان برای آن ارزش قائل هستند متمرکز باشد نه آن منافعی که از نظر مدیران با ارزش است. تمرکز بر آن ویژگی های مثبتی که منعکس کننده ی قابلیت های سازمان هستند کار آسانی است، در حالیکه باید برای درگیر نمودن مشتریان در فرآیند توسعه ی نام تجاری وقت و تلاش زیادی صرف شود.
نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها
در این تفسیر، یک نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد که بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را از نام های تجاری دیگر متمایز سازند. چالشی که مدیران بازاریابی که نام تجاری را به عنوان مجموعه ای از ارزش ها تلقی می کنند با آن روبرو هستند این است که باید پی ببرند که چه ارزش هایی به طور خاص برای بازارهای هدف آن ها از اهمیت برخوردارند. سپس اطمینان حاصل کنند که قادرند آن ارزش ها را به بازار هدف خود ارایه دهند. اگر کارکنان سازمان این ارزش ها را باور نداشته باشند این عدم اعتقاد در رفتار آنها متجلی خواهد گردید و در نتیجه مصرف کنندگان به یک نام تجاری دیگر روی خواهند آورد.
نام تجاری به عنوان عامل وفاداری
همانطور که مذکور افتاد نام تجاری مجموعه ای از ارزش های کارکردی واحساسی است و ارزش های احساسی این قابلیت را دارند که به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی قرار گیرند. وقتی این ارزش ها به اندازه ای باشد که مشتریان با نام تجاری ،پیوند احساسی محکمی برقرار کنند این پیوند احساسی می تواند منجر به احساس تعهد و وفاداری شود. این احساس وفاداری به نام تجاری می تواند هزینه های بازایابی پایین تری را به شرکت تحمیل کند .
مشتری پس از خرید محصول ،ارزش های حاصل از مصرف آن محصول را با ارزش های مورد انتظار آن مقایسه می کند .وقتی ارزش های حاصل از مصرف کالا از ارزش های مورد انتظار مشتری بیشتر باشد مشتری احساس خشنودی می نماید. اگر این روند ادامه یابد مشتری احساس خشنودی خود را با خرید مجدد نام تجاری و توصیه ی خرید آن به دوستان و نزدیکانش نسبت به شرکت ابراز می دارد. در حقیقت نام تجاری یک شرکت ابزاری است که مشتریان سطح ارزشی که برای محصولات یک شرکت قائلند را نسبت به آن ابراز می کنند.
نام تجاری به عنوان اضافه ارزش
این تفسیر عبارت است از در نظر گرفتن منافعی که یک کالا با خدمت اضافه می شوند وخریداران برای آنها ارزش قائل هستند. این منافع اضافی می توانند منافعی کارکردی یا منافع احساسی باشند. اگرچه حفظ نمودن منافع کارکردی در بلندمدت مشکل است. نمونه ای از ارایه منافع کارکردی عبارت است از یک تعمیرگاه اتومبیل در یک شهر کوچک در شمال پایتخت که در مسیر وارد شدن و خارج شدن از شهر قرار دارد و پلاکاردی بر بالای درب آن نصب شده است و روی آن نوشته شده است: "مامسافت بیشتری را طی میکنیم". آن ها این کار را از طریق ارایه ی خدمات بیشتر و بهتر برای مشتریانی انجام می دهند که اتومبیل های خود را برای تعمیر به آنجا می آورند.
اضافه ارزش یک مفهوم نسبی است که مشتریان را قادر می سازد که خرید خود را براساس برتری یک نام تجاری نسبت به نام تجاری دیگری انجام دهند. براساس این گفته که ارزش در چشمان بیننده قرار دارد.اگر یک نام تجاری بخواهد موفق باشد اضافه ارزش های آن باید با مشتریان مرتبط باشند نه فقط با مدیران.
نام تجاری به عنوان هویت
بنابر تعریف، هویت عبارت است از خصوصیات، اهداف، و ارزش هایی که نشانگرحس شخصیتیهستند که متمایز کننده ی یک نام تجاری از نام های دیگر می باشد.
در مرکز هر نام تجاری چشم انداز آن نام تجاری قرار دارد که جهت روشنی را فراهم می کند. در مورد اینکه چگونه آن نام تجاری می خواهد یک آینده ی بهتری را رقم بزند تحقق یافتن این چشم انداز به عواملی بستگی دارد از جمله فرهنگ سازمان و کارکنانی که به ارزش های مشخصی اعتقاد داشته باشند و مدیرانی که در مورد وضعیت بازار شرکت خود و چگونگی توسعه نام تجاری مورد نظر، دارای ذهنیت مشترکی باشند. تفکر اساسی ای که در پشت نام تجاری قرار دارد، یک استراتژی موضع یابی می باشد که نشان دهنده ی ارزش های احساسی نام تجاری در زندگی می باشد. زیر بنای همه ی این عوامل، یک درک روشن در بین کارکنان در مورد انواع روابطی است که آن ها باید با یکدیگر، با مشتریان و با سایر ذی نفعان، به منظور عملی نمودن ارزش های نام تجاری، داشته باشند، تشکیل می دهد. اکر یک شکل واحد از رفتار درون سازمانی وجود داشته باشد، سازمان با اطمینان بیشتری می تواند نام تجاری خود را با استفاده از یک برنامه ی ترفیعی که آن نام تجاری را به شکلی که برای ذی نفعان مطلوب باشد، متمایز می سازد، به آن ها عرضه کند .
درک مفهوم هویت نام تجاری به مدیران این امکان را می دهد که یک نام تجاری را به نحو بهتری موضع یابی نمایند و باعث اتخاذ یک رویکرد استراتژیک تر توسط آن ها می گردد. همچنین، اگر هویت یک نام تجاری با دقت و به طور سازمان یافته اداره شود می تواند به عنوان یک مانع پشتیبانی کننده در مقابل رقبا عمل نماید.
نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی
افراد در مقابل آنچه واقعیت دارد از خود عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه در مقابل آنچه که فکر می کنند که واقعیت است عکس العمل نشان می دهند. این دیدگاه باعث اتخاذ یک رویکرد مشتری محور توسط یک نفر در طی یک زمان و در نتیجه تجربه ی مستقیم و یا غیر مستقیم آن نام تجاری، می گردد. این پیوند ها می توانند با کیفیت عملکرد، یا با اشخاص، یا با رویدادها باشند. احتمال ضعیفی وجود دارد که دو نفر دقیقاَ تصویر ذهنی یکسانی از یک نام تجاری داشته باشند ،زیرا هیچ دو نفری دارای تجربیات یکسانی نیستند ، ولی ممکن است که تصاویر ذهنی دو نفر دارای ویژگی های مشترکی باشند.
اتخاذ چنین دیدگاهی مدیران را با چالش ادراکات مصرف کنندگان مواجه می سازد، بدین معنی که به خاطر فرآیند های ادراکی مصرف کنندگان، ممکن است که پیامی که فرستاده می شود، به آن صورتی که مورد نظر مدیران بوده است، توسط مصرف کنندگان درک نشود. این امر ایجاب می کند که ادراکات مصرف کنندگان از پیام های فرستاده شده مورد بررسی قرار گرفته و برای درک پیام ها به شکل مورد نظر، اقدامات لازم صورت گیرد.
نام تجاری به عنوان رابطه
تفسیر نام تجاری به عنوان یک رابطه، در واقع، یک بسط منطقی از ایده ی شخصیت نام تجاری می باشد.اگر بتوان به نام های تجاری شخصیت داد، آنگاه مشتریان می توانند با آن ها رابطه برقرار کنند. مشتریان نام های تجاری را به این خاطر انتخاب می کنند که آن ها به دنبال درک خویشتن بوده و می خواهند که ابعاد شخصیتیرا به دیگران ابراز کنند. مصرف کنندگان از طریق درگیر شدن در یک رابطه، هر چند برای مدتی کوتاه قادر خواهند بود که نظرات خود را در مورد خودشان تایید کنند، و یک نام تجاری، که به صورت استعاری همانند یک عضو فعال در این رابطه عمل می کند، می تواند به مشروعیت دادن به تفکر مشتریان در مورد خودشان کمک کنند .
بر اساس این دیدگاه، مدیران باید در مورد این موضوع فکر کنند که چگونه ارزش های یک نام تجاری باید باعث ایجاد یک نوع خاص از رابطه گردد. علاوه بر این، تفسیر نام های تجاری به عنوان روابط، مدیران را قادر می سازد تا کارکنان را بیشتر در فرآیندهای ایجاد نام تجاری درگیر نمایند. می خواهد از نام تجاری خود برای برقراری یک رابطه ی نزدیک با مشتریان خود استفاده کند ممکن است که آن ها این رابطه ی نزدیک را ترجیح ندهند، بنابراین این مهم است که زمانی که رابطه ای بین سازمان و مشتریانش ایجاد می گردد بر روی مصرف کنندگان تحقیقاتی انجام شود تا دیدگاه های آن ها در مورد رابطه ی مورد نظرشان مشخص گردد. با آگاهی از اینکه مشتریان از یک رابطه چه چیزهایی می خواهند و سپس اصلاح استراتژی ایجاد رابطه احتمال بیشتری برای موفقیت نام تجاری وجود خواهد داشت.:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

یکی از مهم ترین استراتژی های هر سازمانی برای پیروزی ، تدوین مدیریت و چشم انداز نام تجاری خود است .نام تجاری به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی امروز ، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا سازمان و شرکت ها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه گاه کسب و کار خود ، هرچه بیشتر سود آوری را رقم بزنند.

برند عبارت است از یک نام ، عبارت ، اصطلاح ، نشانه ، علامت ، نماد ، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند .
نام و نشان تجاری یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا توسط آن از مشتریان حمایت کند.به عبارت دیگر نام و نشان تجاری ، نشانه هایی از هسته ی محصول به مشتری می دهد و از مشتری و تولید کننده در برابر رقبایی که تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید کنند محافظت می کند . از منظر مشتری ، نام و نشان تجاری می تواند به عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می شوند.یکی از حوزه های مورد علاقه ی مدیران برند ، ایجاد معانی در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای نام تجاری می باشد.
قابل توجه است ، تصویر برند پدیده ی ساده ی ادراک است که تحت تأثیر فعالیتهای شرکت قرار می گیرد. پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف‌کننده در مورد برند می‌داند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می یابد. تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف‌کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف‌کننده از ویژگی های برجسته ی محصول ، تصویرذهنی مصرف‌کننده از تمام مجموعه ی برند است که توسط شرکت ایجاد شده است. مشتری، تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط نام تجاری شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیامها و اطلاعیه‌های رسمی و غیره، در ذهن خود شکل می دهد. این ادراکات را می‌توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف‌کننده فراخواند. ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده ی مصرف کننده در مورد برند را کاهش داده و سطح رضایت و وفاداری مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. همچنین، برندی که تصویر مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه‌سازی را ساده‌تر طی می‌کند. زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت‌تر در ذهن مشتری نقش می بندد.
برخی از مفاهیم اصولی ما را یاری می دهند تا بتوانیم فرایند ارزیابی مصرف کننده را توجیه کنیم. از نظر یک مصرف کننده، محصول دارای مجموعه ای از ویژگی هاست. مصرف کنندگان در مورد ویژگی ها و آنچه که مورد توجه قرار می دهند، متفاوت اند و بیشتر به ویژگی هایی توجه می کنند که به نیازهای خاص آنها مربوط است. مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک محصول اهمیت های متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک برند خاص دارند تصویر برند نامیده می شود.
تصویر یعنی شخصیت. محصولات نیز مانند افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن برند را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه ی تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر برند انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمراَ همان تصویر را به نمایش بگذارد.
نکته ی مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که مصرف کنندگان، بالاخره از شرکت، محصول و برند شما تصویری پیدا خواهند کرد، خواه آگاهانه برای ایجاد آن تلاش کرده باشید یا خیر. بسته بندی، محلهای توزیع، بی ادبی یا نزاکت کسانی که به تلفن ها جواب می دهند و تمامی آنچه یک مصرف کننده از شرکت شما می بیند یا می شنود، در ذهن او یک تصویر خواهند ساخت و این تصویر بر تصمیم هایش برای خرید یا نخریدن، تأثیر خواهد گذاشت.
قبل از آنکه بتوانید تصویری را در اذهان مردم به وجود آورید، باید بدانید چه افکار و تداعی هایی در آنان وجود دارد. در تحقیق پیرامون تصویر، توجه به موارد زیر بسیار مهم است:
۱- کدام صفات در ذهن مردم در مراجعه به محصول اهمیت دارد ؟
۲- کدام صفات،شرکت ما را از دیگر شرکت ها متمایز می کند؟
اولین گام ایجاد چی‍ز هایی است که افراد با یک نام تجاری یا شرکت تداعی می کنند. این تداعی ها می توانند مبهم، نیمه شکل یافته یا حتی کاملاً اشتباه باشند. با این حال، آنها وجود دارند. گام بعدی آن است که معلوم شود سازمان می خواهد بر کدامین صفات تصویری ذهنی تأکید کند. وقتی مردم نام برند خاصی را می شنوند، به چه چیز فکر می کنند؟ گر چه این پرسش بعضاً کاری پژوهشی است ولی صرفاً نباید سؤالات عجیب و غریبی درباره ی اینکه مردم فکر می کنند چه چیزی برای شرکت موردنظر مهم است، از آنان کرد. نگرش های مثبت نظیر اعتبار، ثبات، منافع ملی، انسانیت، مراقبت، شهروند با مسئولیت گروهی، ضدیت با آلودگی و حساس به محیط زیست جملگی در زمره صفاتی هستند که شرکت می تواند تصویر خود را بر پایه ی آنها بسازد. زمانی که سازمان در مورد تصویری که می خواهد از خود منتقل کند به تصویر مشخص می رسد و تأیید می کند که بر پایه این تصویر می تواند خود را عرضه کند، باید در پی آن، ادراکانت عمومی را ردیابی کند.
در دنیای امروز مشتریان تصویر برند را به عنوان قسمت مهمی از محصول یا خدمتی می ببینند که در حال خریداری آن می باشند . آن ها فقط محصول فیزیکی یا اصل خدمت را نمی خرند ، بلکه موقعیت ، پرستیژ و مزایایی را که از آن طریق دریافت می دارند می خرند و این کیفیت غیر قابل لمس همان است که می تواند باعث ترجیح خرید یک محصول به محصولات مشابه شده و سهم بازار آن شرکت را افزایش دهد.:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

یکی از قدیمی ترین تعاریف یک نام تجاری توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) در سال 1960 ارایه گردیده است. این تعریف بر اهمیت آرم وعلامت های به کار رفته در یک مارک تجاری به عنوان مبنایی برای تمیز آن مارک تجاری از مارک های دیگر تاکید می نماید. بنابرتعریف انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.به عنوان مثال، شکل منحصر بفرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola) همگی نمونه های بارز از مارک های تجاری ای هستند که به خاطر آرم خود فوراَ شناسایی می گردند.

نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی
یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله ی پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آن حمایت قانونی فراهم می کند ولی برچسب های کپی شده ای که در خرده فروشی ها مشاهده می شوند نمونه ای از مشکل تکیه ی بیش از حد برروی قانون به عنوان ابزاری در برابر رقبا می باشد.
نام تجاری به عنوان یک میان بر
بر اساس تئوری عقلانیت محدود توانایی انسان برای جست و جو، پردازش و ارزیابی اطلاعات محدود می باشد. یعنی ذهن انسان درهر زمان توانایی پردازش اطلاعات محدودی را دارد.با وجود این جست و جو در اینترنت و یا در نظرگرفتن اشکال دیگر تبلیغات مارا متوجه این واقعیت می سازد که بسیاری از سازمان ها بر روی کمیت اطلاعات بیش از کیفیت اطلاعات تاکید دارند. افراد برای پشتیبانی از توانایی های محدودشناختی (cognitive capability) خود شیوه هایی را برای پردازش چنین حجم های بالایی از اطلاعات توسعه داده اند. اگر ما ذهن انسان را با کامپیوتر مقایسه کنیم می توانیم کمیت اطلاعاتی را که یک مصرف کننده با آن مواجه می گردد با واحد بیت (bit) نشان دهیم. حجم اطلاعاتی که بر روی بسته بندی یک نام تجاری در یک سوپر مارکت درج شده است بیش از 100 بیت می باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است که ذهن انسان حداکثر قادر است به طور همزمان7بیت از اطلاعات را پردازش کند.
ذهن انسان برای برخورد با این سیل عظیم اطلاعات بازاریابی بیت های اطلاعاتی را به صورت گروه های بزرگ تری در می آورد که به آن ها بسته های اطلاعاتی (chunks) گفته می شود و محتوی اطلاعات بیشتری می باشند. از قرار گرفتن این بسته های اطلاعاتی در کنار یکدیگر که هر کدام بخشی از اطلاعات مرتبط با نام تجاری را ارایه می دهند در ذهن مصرف کننده نگرشی در مورد آن نام تجاری شکل می گیرد که می تواند برخرید آن نام تجاری تاثیر بگذارد.
براین اساس وظیفه ی بازار یابان این است که شیوه ی پردازش اطلاعات مرتبط با نام های تجاری توسط مصرف کنندگان را تسهیل نمایند.در این صورت بسته های بزرگتر اطلاعاتی می توانند در حافظه ساخته شوند و به سرعت از طریق پیوندهایی (association) که با نام های تجاری دارند در حافظه در دسترس قرار گیرند. قرار گرفتن مکرر در معرض تبلیغاتی که حاوی ادعاهایی در مورد آن نام تجاری می باشند می تواند به فرآیند بسته بندی اطلاعات (chunking process) کمک کند. با وجود این آنچه اهمیت دارد این است که به جای تکرار مداوم یک نام تجاری بدون پیوند دادن (associate) همزمان با آن ویژگی های برجسته ی آن را تقویت نمود.
نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ی ریسک
موقعیت هایی وجود دارد که در آن ها مصرف کنندگان احساس ریسک می کنند.به عنوان مثال ریسک ادراک شده از عدم تایید یک مدل خاص لباس توسط دوستان. زمانی که مصرف کنندگان از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام می دهند این انتخاب ممکن است بر اساس ادراک آن ها از وجود حداقل ریسک در آن انتخاب باشد.
ریسک ادراک شده (perceived risk) عبارت است از میزان عدم اطمینان احساس شده توسط مصرف کنندگان در مورد پیامدهای مطلوب حاصل از خرید یک نام تجاری .
ادراک ریسک توسط مشتریان می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد از جمله :

ریسک عملکردی : آیا نام تجاری مشخصات کارکردی مورد نظر مشتری را برآورده می نماید؟
ریسک مالی :آیا مشتری ارزش های مطلوبی را در برابر پولی که برای آن نام تجاری پرداخت کرده است دریافت می دارد؟
ریسک زمانی:آیا مشتری باید زمان بیشتری را برای ارزیابی نام های تجاری ناشناخته صرف کند، و اگر آن نام تجاری نامناسب از آب دربیاید مقدار زمان تلف شده چه مقدار خواهد بود؟
ریسک اجتماعی: گروه های هم سنخ مشتری چه ارتباطاتی را بین خود و مشتری به عنوان نتیجه ی انتخاب آن نام تجاری توسط او برقرار می کنند و آیا این امر دیدگاه گروه های هم سنخ در مورد آن مشتری رابهتر می کند یا بدتر؟
ریسک روان شناختی: آیا مشتری احساس مطلوبی در مورد نام تجاری مورد نظر دارد تا حدی که این احساس با تصویری که او از خود در ذهن دارد مطابقت داشته باشد؟
اگر مدیران بتوانند تشخیص دهند که مشتریان بیشتر نگران چه ابعادی از ریسک ادراک شده هستند، احتمال موفقیت نام های تجاری عرضه شده توسط آنها بیشتر خواهد بود. با استفاده از تحقیقات می توان به راه هایی دست یافت که بر اساس آن یک نام تجاری، به منظور به حداقل رساندن ریسک ادراک شده توسط مشتریان با توجه به ابعادی که به طور خاص نگران آن هستند، به بازار عرضه گردد.
نام تجاری به عنوان شرکت
در این دیدگاه جدید برایجاد ارزش از طریق ایجاد اشتیاق در کارکنان برای برقراری روابط با ذی نفعان تاکید می شود. مدیریت نام تجاری در حال تبدیل شدن به مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت خارجی آن در حال تبدیل شدن به مدیریت روابط با مشتریان می باشد. در این رویکرد جدید ایجاد نام تجاری سازمانی در داخل سازمان پیام هایی را در مورد فرهنگ مطلوب سازمانی ابلاغ می نماید و در خارج از سازمان مشکلات اضافه بار اطلاعاتی مصرف کنندگان درمورد نام تجاری یک خط محصول و در نتیجه هزینه های پردازش اطلاعات توسط مصرف کنندگان را هم کاهش می دهد. یکی دیگر از دلایل ایجاد نام تجاری سازمانی این است که از طریق ایجاد احترام و اعتماد به شرکت با استفاده از یکی از محصولات آن، مصرف کنندگان با احتمال بیشتری وعده های شرکت در مورد محصولات دیگر آن را خواهند پذیرفت .
بنابراین ایجاد نام تجاری شرکتی ،یک دیدگاه استراتژیک را برای یک موضع یابی مشخص فراهم می نماید .همچنین انسجام بیشتر را در برنامه های ارتباطی تسهیل می کند و علاوه بر آن کارکنان را قادر می سازد که نوع سازمانی که در آن کار می کنند را بهتر بشناسند و در نتیجه الهام بخش شیوه های مطلوب رفتاری خواهد بود. همچنین برای سبدهای سرمایه گذاری ذی نفعان معیار منسجمی را فراهم نموده و پیام های نوید بخش منسجمی را به آن ها ابلاغ می کند. عیب این رویکرد این است که مشکلاتی که در شهرت سازمان به وجود می آید می تواند به تصویر ذهنی کل سازمان آسیب برساند.
نام تجاری به عنوان چشم انداز
عنوان دیگری که مدیران در مورد تفسیر نام تجاری آن را اظهار داشته اند شبیه به یک فانوس دریایی می باشد که پرتوهای نور آن جهت حرکت مشخصی را برای کشتی ها تعیین می کند. به بیان دیگر نام های تجاری همانند چشم اندازی هستند که مدیران ارشد سازمان قصد دارند بر اساس آن مسیری را که می خواهند بپیمایند را مشخص کنند. بر اساس این تعبیر مدیریت نام تجاری عبارت خواهد بود از یک تیم متشکل از مدیران ارشد که برای به تصویر کشاندن آنچه که می خواهند آن را از طریق نام تجاری خود بسازند وقت و تلاش بسیاری را صرف کنند. بدون داشتن چشم انداز مشخص یک نام تجاری در معرض خطر خارج شدن از مسیر خود قرار خواهد گرفت و زمانی که با یک تهدید غیرمنتظره مواجه می گردد به اتخاذ راه حل های کوتاه مدت توسط مدیران خواهد انجامید که این امر می تواند جهت حرکت آن نام تجاری را تغییر دهد. یک چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه ی حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. تبلیغ شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که ثابت می کند یک چشم انداز برای نام تجاری باعث تشویق رفتارهای بخصوصی می گردد.:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

امروزه این نظریه که در اقتصاد جدید،کشورهای مختلف جهان با شرکتهای خود شناخته می شوند و اهمیت شرکتها به مراتب بیشتر از اهمیت دولتهای آنها در عرصه های تجاری است، به طور ملموسی خودنمایی می کند. به همین دلیل در اینجا نام تجاری بصورت شناسه عمل می کند که باید در جهت شناساندن آن به گونه ای متمایز و قابل رقابت با سایرین اهتمام شود. نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.

نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به عواملی که باعث افزایش ارزش نام تجاری چه در سطح ناحیه و چه در سطح جهانی می شود می پردازیم.
یک نام تجاری زاییده ی ارزشهای ملموس و ناملموس یک محصول می باشد. محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که هر گونه مزیت واقعی می تواند مصرف کننده را به سوی خود جذب کند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف ارتباط آگاهانه برقرار می سازند.در صورتی که فرآورده ی بی نام را مشتری به چشم یک کالا می نگرد و در آنجا تنها قیمت مطرح است، پس برنده کسی است که پائین ترین قیمت را دارد.
شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند که بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش و عوامل کاهنده ی ارزش را کاهش دهند، اما تاکنون راه دقیق و مشخصی را نیافته اند که بتواند آنها را به این مسیر هدایت کند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیتهای ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند. آنها نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری که یکی از دارائیهای نامشهود است بکارگیرند. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام تجاری و حوزه ی فعالیت شرکتها آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع باعث بالا بردن ارزش این دارائی نامشهود خود شوند.
مدیریت نام تجاری: موفقیت یک نام تجاری به درک مدیران از دارائی های آن نام تجاری وابسته می باشد. از جمله مهمترین دارائـیهای نام تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود.
-سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.

برای اینکه بتوانیم نام تجاری را مدیریت کنیم باید یک بیانیه یا گزاره مأمورت بیان کرده، سپس اهداف را براساس آن تعریف کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده و با استفاده از بازخورد کنترل کنیم که تا چه حد به اهداف خود دست یافته ایم.
شرکت با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیت های مدیران مشخص می کند که باید افقی بلند مدت را در نظر داشته باشد.
هدف: بعد از آن لازم است برای نام تجاری هدف یا اهدافی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. در واقع با این اهداف مدیر می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عمومی مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد.
تحلیل عوامل داخلی: از جمله مهمترین عوامل درونی که بر نام تجاری تأثیر می گذارد نگرش و دیدگاه اعضای تیمی است که بر روی نام تجاری کار می کنند. بیانیه ارزشها و اهداف نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.
تحلیل عوامل خارجی: باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی یابیم و هم اطمینان یابیم که استراتژیهای گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.
تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی: در اینجا مدیریت با ترکیب توانایی ها، شایستگی ها و مهارت های اعضای تیم و عوامل خارجی اثرگذار بر آن به تدوین استراتژیها خواهد پرداخت.:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

خرم ­آباد مرکز استان لرستان و یکی از مراکز مهم تجمع قوم لر در ایران است. استان لرستان علاوه بر خرم­آباد نه شهرستان دیگر به نام­های ازنا، الیگودرز، بروجرد، پل‌دختر، دورود، دوره-چگنی، دلفان (نور آباد)، رومشگان و سلسله (الشتر) کوهدشت هم دارد. شهر خرم­آباد شهری خنک و خوش­آب و هوا است. یکی از مهم­ترین دلایل این امر این است که لرستان در دره­های زاگرس قرار گرفته است. خرم­آباد از لحاظ مقدار بارندگی ششمین شهر کشور محسوب می­شود. علاوه بر این خرم­آباد در جاده­ی بین تهران و شهرهای جنوبی قرار دارد. کارخانه­ی پتروشیمی و فولاد این شهر مهم­ترین کارخانه­هایی هستند که در خرم­آباد مشغول به فعالیت­اند. اگر یکی از ساکنان خرم­آباد هستید و یا دوست دارید از موقعیت­های سرمایه­گذاری در این شهر و یا هر یک از شهرهای دیگر استان لرستان بهره­مند شوید و برای این کار راه و روش قانونی که همان ثبت شرکت باشد را برگزیده­اید با ما در این مطلب همراه باشید تا شما را بیش­تر با شرایط و مراحل ثبت شرکت در خرم­آباد آشنا کنیم. در این مطلب ما به سراغ دو مورد از متداول­ترین شرکت­ها از لحاظ تعداد ثبت در ایران رفته­ایم. یعنی ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت موسسه در خرم­آباد.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

شرکت با مسئولیت محدود طبق تعریف قانونی شرکتی است که برای اجرای کارهای مربوط به تجارت راه‌اندازی می­شود و به علت سادگی روند ثبت و اجرای قوانین آن، به عنوان نخستین گزینه برای کسانی که به تازگی قصد ثبت شرکت دارند محسوب می­شود. شرکتی که سرمایه­اش را خود شرکا تامین کنند و این سرمایه به سهام تبدیل نشود شرکت با مسئولیت محدود نامیده می­شود. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد شما حداقل باید دو نفر باشید. در ادامه درباره­ی شرایط ثبت این نوع شرکت در استان لرستان بیش­تر توضیح خواهیم داد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

همان طور که گفتیم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد حداقل به دو نفر نیاز است که این دو نفر علاوه بر دارا بودن اهلیت ثبت شرکت باید از نظر عدم داشتن سوءسابقه­ی کیفری نیز بررسی شوند. منظور از اهلیت طبق قانون، رسیدن به سن قانونی یعنی هجده سال و به اصطلاح صغیر نبودن و همچنین دارا بودن قدرت تصمیم­گیری و بهره­مندی از قوه­ی عقل و به اصطلاح مجنون نبودن است. نکته­ی جالب در شرکت­های با مسئولیت محدود این است که هر یک از شریک­ها فقط به میزان سرمایه­ی خود در دیون و قروض و تعهدات شرکت، شریک است. یعنی اگر شرکت ورشکست شود و یا مجبور به پرداخت قروضی به افرادی شود، قانون از شرکای شرکت به میزان مشارکت در سرمایه­ی شرکت درخواست می­کند و در این زمینه دیگر اموال نقدی یا غیرنقدی فرد شریک را نمی­توان دخیل کرد. همچنین این نکته را درباره­ی شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد باید گفت که در نام شرکت نباید تضمین اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه طبق ماده­ی 95 قانون تجارت در مقابل شخص ثالث با این فرد مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی برخورد می­شود که کاملا با رویه­ی جاری در قوانین شرکت با مسئولیت محدود متفاوت است. نکته‌ی دیگری که درباره­ی شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد باید ذکر شود درباره­ی اختیارات مدیر شرکت است که در صورتی که اساسنامه­ی شرکت در این باره سکوت اختیار کند، مدیر اختیار مطلق خواهد داشت و فقط در صورتی که شرکا اساسنامه را طوری تنظیم کنند یا تغییر دهند که اختیارات مدیر در مواردی محدود گردد، می­توان اختیارات مدیر را کاهش­یافته قلمداد کرد.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد به مدارکی نیاز دارید که البته در وهله­ی اول مدارک کم و محدودی است. شما باید برای همه­ی افراد اصلی شرکت فتوکپی واضحی از مدارک شناسایی یعنی کارت ملی و شناسنامه تهیه کنید. این فتوکپی باید در یک دفترخانه ممهور به کپی برابر اصل است گردد. همچنین برای اعضای هیئت مدیره­ی شرکت با مسئولیت محدود باید گواهی عدم سوءپیشینه تهیه گردد. این گواهی را به آسانی می­توان از تمامی دفاتر پلیس+10 تهیه کرد. به جز این دو مدرک، مدارک قانونی خود شرکت مانند اطلاعات اساسی (میزان سرمایه، نام شرکا، میزان سهم­الشرکه­ی هر شریک، نام شرکت و...)، اساسنامه­ی شرکت، اظهارنامه­ی شرکت، صورت­جلسه­ی هیئت موسس و مجمع عمومی و در صورت لزوم وکالت­نامه از جمله مدارک مهم شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد محسوب می­شود. البته شما این مدارک را می­توانید طی راهنمایی­هایی که از مشاوران ثبت شرکت ویونا دریافت می­کنید، تهیه کنید و از این بابت جای نگرانی نیست.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد می­توانید مستقیما از طریق اداره­ی ثبت شرکت­های استان لرستان که در زیرمجموعه­ی اداره­ی کل ثبت شرکت­ها فعالیت می­کند اقدام کنید و یا با کمک مشاوران ثبت شرکت ویونا کار ثبت شرکت خود را سریع­تر و راحت­تر انجام دهید. به این منظور کافی است با ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید و با مشاوران متخصص این موسسه صحبت کنید. آن­ها شما را به سمت هدفی که برای آن قصد ثبت شرکت دارید هدایت می‌کنند. ثبت شرکت ویونا برای آن که کار راحت‌تر پیش برود، یک وکیل مجرب را به نشانی مورد نظر شما اعزام می‌کند و شما می‌توانید پس از آن که از شرایط کار مطلع شدید، قراردادی را برای انجام امور ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم‌آباد بنویسید. پس از انعقاد قرارداد نوبت به تکمیل مدارک می‌رسد. سپس باید در سایت اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها ثبت نام شده و پذیرش اولیه بگیرید. تکمیل فرم‌ها و مشخص کردن اطلاعات ضروری شرکت (مانند امضاءداران شرکت، سرمایه و...) هم کار دیگری است که باید انجام شود. بعد از این یک روند اداری برای ثبت شرکت باید دنبال شود که وکیل پایه یک ثبت شرکت ویونا برای شما انجام خواهد داد. در پایان شماره ثبت شرکت با مسئولیت محدود شما در خرم‌آباد به همراه مدارک لازم در محل موسسه ویونا به شما تحویل داده خواهد شد.

درباره ثبت موسسه در خرم آباد

موسسه در این جا به موسسه غیرتجاری گفته می‌شود که به دلیل شرایط خاص آن در بعضی موارد شبیه شرکت‌ها و در بعضی موارد متفاوت از آن‌ها است. موسسه غیرتجاری، جایی است برای فعالیت اشتراکی با هدفی غیر از تجارت و کسب درآمد. موسسه‌ها معمولا برای خدمت به مردم و جامعه تشکیل می‌شوند و هر چند ممکن است درآمدی هم کسب کنند، اما این هدف اصلی آن‌ها نیست.

شرایط ثبت موسسه در خرم آباد

ثبت موسسه در خرم‌آباد به دو صورت ثبت موسسه انتفاعی و ثبت موسسه غیرانتفاعی انجام می‌پذیرد. مثلا خیریه‌ها جزو موسسه‌های غیرانتفاعی محسوب می‌شوند اما کانون‌های نویسندگی، اگر با فروش کالا یا خدماتی درآمدی کسب کنند، جزو موسسه‌های انتفاعی محسوب می‌شوند. در ثبت موسسه، حداقل سرمایه‌ای ذکر نشده و شما با هر سرمایه‌ای می‌توانید یک موسسه ثبت کنید. همچنین مانند شرکت‌ها حداقل دو نفر باید در ثبت موسسه همکاری داشته باشند.

مدارک ثبت موسسه در خرم آباد

مدارک ثبت موسسه در خرم‌آباد طبق اطلاعات اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها به شرح زیر است:

فتوکپی کارت ملی موسسان موسسه که باید برابر اصل شده باشد.
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه‌ی هیئت مدیره که باید برابر اصل شده باشد.
فتوکپی کارت ملی مدیر عامل اگر مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسان اگر موسسه بازرس داشته باشد.
معرفی‌نامه‌ی نمایندگان اگر موسسان و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی باشند. در این صورت روزنامه‌ی رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات شخص حقوقی هم لازم است.
تقویم‌نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری اگر بخشی از سرمایه‌ی موسسه آورده‌ی غیرنقدی باشد.
مجوز لازم برای فعالیت موسسه برای موسسه‌هایی که برای فعالیت باید از سازمان دیگری هم مجوز بگیرند.
اجازه‌نامه‌ی نیروی انتظامی برای موسسه‌هایی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا نباشد. مانند خیریه‌ها.
دو جلد اساسنامه‌ی موسسه که باید همه ی موسسان زیر همه‌ی صفحات آن را امضا کنند.
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی موسسان موسسه و هیئت مدیره. این صورت‌جلسه باید به امضای سهام‌داران و بازرسان رسیده باشد.
دو برگ تقاضانامه‌ی ثبت موسسه غیرتجاری که باید تکمیل شود و همه‌ی موسسان آن را امضا کنند.
اگر موسسه در شهرستان دیگری هم شعبه داشته باشد یک نسخه‌ی دیگر از مدارکی که گفته شد باید تهیه شود تا برای اداره‌ی ثبت آن شهرستان فرستاده شود.
نکته: برابر اصل کردن در مراجع قضایی یا دفترهای اسناد رسمی انجام می‌شود.

مراحل ثبت موسسه در خرم آباد

برای ثبت موسسه باید در سایت اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها ثبت نام کرده و پس از تهیه‌ی مدارک به ترتیب اداری به بخش‌های مختلف این اداره مراجعه کنید. شما همچنین می‌توانید با وکالت‌دادن به ثبت شرکت ویونا، کار خود را سریع‌تر و راحت‌تر پیش ببرید و فقط مدارک اصلی (نظیر مجوز فعالیت و کپی مدارک شناسایی) را تهیه کنید و بقیه‌ی امور را با راهنمایی ثبت شرکت ویونا انجام دهید.

 :: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 30 شهريور 1398 | نظرات ()