نوشته شده توسط : yasamin‌باب دوازدهم - ورشكستگی تقصیر و ورشكستگی تقلب

فصل اول - ورشكستگی تقصیر

ماده 541 - تاجر موارد ذیل ورشكسته تقصیر اعلان می‌شود:

صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه ایام عادی بالنسبه عایدی او فوق‌العاده بوده است.
صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط اتفاق‌محض است.
اگر قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر مظنه روز كرده باشد یا اگر همان قصد وسایلی كه دور صرفه‌است كار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم اینكه راه استقراض یا صدور برات یا طریق دیگر باشد.
اگر یكی طلبكارها را پس تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده 542 - موارد ذیل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته تقصیر اعلان شود:

اگر حساب دیگری و بدون آنكه مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر وضعیت مالی او حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نكرده باشد.
اگر تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا ‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم قروض و مطالبات طور صحیح معین نكرده باشد (‌مشروط بر اینكه این موارد مرتكب تقلبی نشده‌باشد).
ماده 543 - ورشكستگی تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده 544 - رسیدگی جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یك طلبكارها یا تعقیب مدعی‌العموم محكمه جنحه عمل می‌آید.

ماده 545 - صورتی كه تعقیب تاجر ورشكسته تقصیر طرف مدعی‌العموم عمل آمده باشد مخارج آن را هیچ وجه نمی‌توان هیأت‌طلبكارها تحمیل نمود - صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام وصول این مخارج كنند مگر پس انقضای مدتهای معینه ‌قرارداد.

ماده 546 - مخارج تعقیبی كه طرف مدیر تصفیه نام طلبكارها می‌شود صورت برائت تاجر عهده هیأت طلبكارها و صورتی كه محكوم‌شد عهده دولت است لیكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل تاجر ورشكسته مراجعه نماید.

ماده 547 - مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشكسته را عنوان ورشكستگی تقصیر تعقیب كند یا طرف هیأت طلبكارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس تصویب اكثریت طلبكارهای حاضر.

ماده 548 - مخارج تعقیبی كه طرف یكی طلبكارها عمل می‌آید صورت محكومیت تاجر ورشكسته عهده دولت و صورت برائت‌ذمه عهده تعقیب‌كننده است.

فصل دوم - ورشكستگی تقلب

ماده 549 - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی دارایی خود را مخفی كرده و یا طریق مواضعه و معاملات صوری ‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را وسیله اسناد و یا وسیله صورت دارایی و قروض طور تقلب میزانی كه حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشكسته تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده 550 - راجع تقاضای تعقیب و مخارج آن موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعایه است.

‌فصل سوم - جنحه و جنایاتی كه اشخاص غیر تاجر ورشكسته امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند

ماده 551 - مورد ورشكستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا مجازات ورشكسته تقلب محكوم خواهند شد:

اشخاصی كه عالماً نفع تاجر ورشكسته تمام یا قسمتی دارایی منقول یا غیر منقول او را میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.
اشخاصی كه قصد تقلب اسم خود یا اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصی كه اسم دیگری یا اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه ماده 549 را مرتكب شده‌اند مجازاتی كه برای‌ورشكسته تقلب مقرر است محكوم می‌باشند.

ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشارالیه اموال او را میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند مجازاتی كه برای‌سرقت معین است محكوم خواهند شد.

ماده 554 - موارد معینه مواد قبل محكمه كه رسیدگی می‌كند باید خصوص مسائل ذیل ولو اینكه متهم تبرئه شده باشد - حكم بدهد:

راجع رد كلیه اموال و حقوقی كه موضوع جرم بوده است هیأت طلبكارها - این حكم را محكمه صورتی كه مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر كند.
راجع ضرر و خساراتی كه ادعا شده است.
ماده 555 - اگر مدیر تصفیه حین تصدی امور تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل كرده باشد مجازات خیانت امانت محكوم خواهد‌شد.

ماده 556 - هر گاه مدیر تصفیه اعم اینكه طلبكار باشد یا نباشد مذاكرات راجعه ورشكستگی با شخص ورشكسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد كند كه آن تبانی یا قرارداد نفع مرتكب و ضرر طلبكارها یا بعضی آنها باشد محكمه جنحه حبس تأدیبی شش ماه‌تا دو سال محكوم می‌شود.

ماده 557 - كلیه قراردادهایی كه پس تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت هر كس حتی خود تاجر ورشكسته محكوم بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه یا اموالی را كه موجب قرارداد باطل شده دریافت كرده است اشخاص ذیحق مسترد دارد.

ماده 558 - هر حكم محكومیتی كه موجب این فصل یا موجب فصل سابق صادر بشود باید خرج محكوم‌علیه اعلان گردد.

‌فصل چهارم - اداره كردن اموال تاجر ورشكسته صورت ورشكستگی تقصیر یا تقلب

ماده 559 - تمام مواردی كه كسی واسطه ورشكستگی تقصیر یا تقلب تعقیب و محكوم می‌شود رسیدگی كلیه دعاوی حقوقی غیر‌ آنچه ماده 554 مذكور است صلاحیت محكمه جزا خارج خواهد بود.

ماده 560 - مدیر تصفیه مكلف است صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت كلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را او بدهد.:: بازدید از این مطلب : 110
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin‌فصل هشتم - اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك آنها

‌مبحث اول : طلبكارهایی كه رهینه منقول دارند

ماده 514 - طلبكارهایی كه رهینه دست دارند فقط صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

ماده 515 - مدیر تصفیه می‌تواند هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شیء مرهون را رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشكسته منظور دارد.

ماده 516 - اگر وثیقه فك نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را فروش برساند و مرتهن نیز آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌فروش وثیقه پس وضع مخارج بیش طلب طلبكار باشد مازاد مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش كمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود جزو طلبكارهای عادی غرما منظور خواهد شد.

ماده 517 - مدیر تصفیه صورت طلبكارهایی را كه ادعای وثیقه می‌نمایند عضو ناظر تقدیم می‌كند. عضو مزبور صورت لزوم اجازه می‌دهد‌طلب آنها اولین وجوهی كه تهیه می‌شود پرداخته گردد صورتی كه نسبت حق وثیقه طلبكارها اعتراض داشته باشند محكمه رجوع می‌شود.

مبحث دوم : طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حق تقدم دارند

ماده 518 - اگر تقسیم وجوهی كه فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل تقسیم دارایی منقول یا همان حین عمل آمده باشد‌طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفایت طلب آنها را ننموده است نسبت بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و وجوهی كه برای غرما مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینكه طلب آنها طوری كه قبلاً مذكور شده است تصدیق‌شده باشد.

ماده 519 - اگر قبل تقسیم وجوهی كه فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبكارهایی كه نسبت ‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است میزان كلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول طلب آنها موضوع می‌شود.

ماده 520 - مورد طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی واسطه مقدم بودن سایر طلبكارها نمی‌توانند حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

‌اگر طلبكارهای مزبور قبل تقسیم حاصل اموال غیر منقول بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ حصه كه بابت اموال غیر‌منقول آنها تعلق می‌گیرد موضوع و حصه كه باید بین طلبكارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبكارهایی كه اموال غیر منقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.

ماده 521 - اگر واسطه مقدم بودن طلبكارهای دیگر بعضی طلبكارهایی كه نسبت اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نكنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله كه بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز عمل خواهد آمد.

‌فصل نهم : تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول

ماده 522 - پس وضع مخارج اداره امور و ورشكستگی و اعانه كه ممكن است تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهی كه باید صاحبان‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبكارها نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.

ماده 523 - مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذكور ماده فوق ماهی یك مرتبه صورت‌حساب عمل ورشكستگی را با تعیین وجوه موجوده ‌عضو ناظر می‌دهد. عضو مذكور صورت لزوم امر تقسیم وجوه مزبور بین طلبكارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید كه تمام طلبكارها‌اطلاع داده شود.

ماده 524 - موقع تقسیم وجه بین طلبكارها حصه طلبكارهای مقیم ممالك خارجه نسبت طلب آنها كه صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌كند. برای مطالباتی كه هنوز باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع كرد.

ماده 525 - وجوهی كه برای طلبكارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی كه قانون برای آنها معین كرده طور امانت صندوق عدلیه‌سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهای مذكور مطابق این قانون مطالبات خود را تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبكارهایی كه طلب آنها تصدیق‌رسیده تقسیم می‌گردد. ‌وجوهی كه برای مطالبات تصدیق‌نشده موضوع گردیده صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبكارهایی كه طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.

ماده 526 - هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را كه پرداخته روی‌سند قید می‌كند عضو ناظر صورت عدم امكان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد كه موجب صورت‌مجلسی كه طلب آن تصدیق شده وجهی‌پرداخته شود هر حال باید طلبكارها رسید وجه را ذیل صورت تقسیم ذكر كنند.

ماده 527 - ممكن است هیأت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته محكمه تحصیل اجازه نمایند كه تمام یا قسمتی حقوق و مطالبات تاجر‌ورشكسته را كه هنوز وصول نشده طوری كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را عمل خواهد آورد - این خصوص هر طلبكاری می‌تواند عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نماید كه طلبكارهای‌دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

‌فصل دهم - دعوی استرداد

ماده 528 - اگر قبل ورشكستگی تاجر كسی اوراق تجارتی او داده باشد كه وجه آن را وصول و حساب صاحب سند نگاه دارد و یا ‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً حین ورشكستگی نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد كنند.

ماده 529 - مال‌التجاره‌هایی كه نزد تاجر ورشكسته امانت بوده یا مشارالیه داده شده است كه حساب صاحب مال‌التجاره فروش برساند‌مادام كه عین آنها كلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود یا نزد شخص دیگری طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.

ماده 530 - مال‌التجاره‌هایی كه تاجر ورشكسته حساب دیگری خریداری كرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد طرف‌فروشنده و الا طرف كسی كه حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

ماده 531 - هر گاه تمام یا قسمتی مال‌التجاره كه برای فروش تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشكسته احتساب نشده باشد طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم اینكه نزد تاجر ورشكسته یا خریدار باشد و طور كلی عین هر مال‌متعلق دیگری كه نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.

ماده 532 - اگر مال‌التجاره كه برای تاجر ورشكسته حمل شده قبل وصول روی صورت‌حساب یا بارنامه كه دارای امضاء ارسال‌كننده است ‌فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استردادكننده باید وجوهی را كه ‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً بابت كرایه حمل و حق كمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا این بابت‌ها باید تأدیه بشود طلبكارها بپردازند.

ماده 533 - هر گاه كسی مال‌التجاره تاجر ورشكسته فروخته ولیكن هنوز آن جنس نه خود تاجر ورشكسته تسلیم شده و نه كس دیگر كه ‌حساب او بیاورد آن كس می‌تواند اندازه كه وجه آن را نگرفته تسلیم مال‌التجاره امتناع كند.

ماده 534 - مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را كه بین فروشنده و تاجر‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

ماده 535 - مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و صورت اختلاف محكمه پس استماع عقیده عضو ناظر‌حكم مقتضی را می‌دهد.:: بازدید از این مطلب : 134
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن:

به دلیل اهمیت اقتصادی شرکتهای سهامی عام و ثبت آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از ثبت این حق و اجازه به این گونه شرکتها اعطا شده است که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع مالی و بانک¬ها بطور مستقیم به مردم رجوع و از آنها برای رسیدن به اهداف خود مطالبه وام نمایند. فروش اوراق قرضه و مراجعه مستقیم به مردم جهت گرفتن وام را در دنیا دولت¬ها متداول کرده¬اند، آنها برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به دلیل کمبود منابع مالی دچار مضیقه شده¬اند به این وسیله متوسل گردیده¬اند و مردم ایران نیز از نظر اقتصادی و تاریخی با واژه ترکیبی اوراق قرضه بیگانه نیستند زیرا حداقل در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق قائد و پیشوای نهضت ملی کردن نفت ایران و در مقابله با دسائس استعمارگران بیگانه خریدن اوراق قرضه دولتی بطور وسیع و گسترده¬ای در آن جهاد ملی و وظیفه اجتماعی شرکت جستند.

اوراق قرضه چیست؟

بنابر تعریف ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه ورقه (برگه) قابل معامله¬ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد، علاوه بر شرکتهای سهامی (عام)، طبق ماده 2 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل می¬توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، و طبق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق قرضه صادره توسط شرکتهای سهامی عام دارای حقوقی هستند که قانون تجارت جهت حفظ و استیفای حقوق دارندگان این اوراق به آنها اعطاء کرده است مانند این که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران ثبت شده شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده 63 قانون تجارت) و این حق ذاتاً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می-گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قرار بگیرند و ثبت شوند .بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق¬العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت نماید دارندگان اوراق قرضه می-توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری شرکت اعتراض و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دارند.

البته دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت نمی-توانند دخالتی داشته باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می¬شوند ولی حق دارند در ازاء خرید اوراق قرضه در موعد یا مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می¬توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به محل ثبت شده شرکت مراجعه نمایند یا سهام شرکت را به تملک خود درآورند این است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر نموده: تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه در هر موقع قبل از سررسید (اصل و بهره) می توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آنرا با سهام شرکت تعویض نمایند.:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasaminتبدیل سهام بی نام به بانام: در دو مورد به مرحله اجرا گذاشته میشود. اول طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، دوم به موجب مقررات اساسنامه که به هر حال طبق ماده 44 قانون تجارت باید مراتب از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر شود و به صاحبان سهام باید 6 ماه فرصت داده شود تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی نام خود سهام بانام دریافت دارند.

ابطال سهام بی نام سهامدارانی که در فرصت معینه سهام خود را جهت تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ارائه ننمايند و فروش این گونه سهام:

چنانچه سهامداران سهام بی نام شرکت به اطلاعیه های شرکت که به طریق فوق در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت که آگهی های شرکت را منتشر میسازد توجهی ننمایند، به ناچار شرکت طبق ماده 45 قانون تجارت سهام بی نام آنها را باطل و برابر تعداد سهام بی¬نام، سهام بانام صادر می¬نماید و چون طبق اساسنامه به هر حال شرکت باید برابر سرمایه خود سهام و به تعداد لین گونه سهام، مالک آن را مشخص نماید- باید طبق ماده فوق این گونه سهام را در بورس اوراق بهادار (در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد)، وگرنه از طریق حراج در معرض فروش قرار دهد. از حاصل فروش بدواً کلیه هزینه ها اعم از هزینه آگهی و حق الزحمه و مخارج کارگزار بورس و غیره کسر و مازاد در حساب بانکی بهره-دار سپرده میشود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده، دارنده سهم به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم پرداخت میشود و پس از انقضای مدت ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

نحوه انتشار آگهی حراج سهام بی نام: در مورد سهام بی نام به بانام، آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه که سهامداران بی نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام بانام را دارند به عمل می آید، فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود، در صورت عدم فروش سهام، شرکت می تواند حراج را تا دو نوبت دیگر تجدید نماید، سئوالى که در اینجا مطرح میشود این است که چنانچه دارنده سهام بی نام قبل از انتشار آگهی حراج متوجه شده و به شرکت مراجعه نماید تکلیف چیست؟ قانون تجارت این موضوع را مسکوت گذاشته است، به نظر میرسد که در این مورد باید دو موضوع را مورد مداقه قرار داد:

اول: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شد ولی شرکت هنوز به تعداد سهام بی نام تحویل داده نشده، سهام با نام صادر ننموده است و همچنین نسبت به انتشار آگهی حراج اقدام نکرده است، در این خصوص به نظر میرسد چنانچه دارنده سهم بی نام در این برهه از زمان به شرکت مراجعه نماید، شرکت می¬تواند نسبت به صدور سهام بانام به ارائه دهنده سهام بی نام اقدام نماید، چون در این خصوص منع قانونی خاصی در قانون تجارت مشاهده نمیشود و حق مکتسبه ای برای شخصی ایجاد نشده است، مضاف بر این که شرکت با صدور سهام بانام برای دارنده سهام بی نام در این برهه از زمان، تحصیل حاصل از اقدامات در شرف انجام خود نموده است.

دوم: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شده و شرکت نسبت به صدور سهام بانام برابر تعداد سهام بی نام ارائه نشده، اقدام و آگهی حراج را نیز منتشر ساخته است، نظر به این که در این برهه شرکت با اعلام ابطال سهام بی نام، نسبت به صدور سهام بانام و آگهی حراج آن اقدام نموده است، حقوق دارندگان این گونه سهام بی نام برای دریافت سهام بانام ساقط، این گونه سهامداران مکلف هستند مانند عموم مردم برای دریافت سهام شرکت از طریق حراج و یا اوراق بورس بهادار اقدام نمایند.

نکته: نظر به اینکه شرکتهای سهامی خاص حق عرضه سهام خود را در بورس اوراق بهادار ندارند، در این خصوص فقط حق اجازه فروش سهام بی نام خود را از طریق حراج و پس از انتشار آگهی حراج به طریق بالا خواهند داشت:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


1- نام شرکت: ضمن دستور العملی که وزارت ارشاد صادر نموده است نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد بنابراین اداره ثبت شرکتها از صدور نام های فانتزی و خارجی (مگر با اجازه وزارت ارشاد) و مهمل خودداری می-نماید، البته چنانچه شرکتهای خارجی ثبت شده در خارج از کشور که مورد تأييد اداره ثبت شرکتها قرار بگیرد با شرکتهای ایرانی ادغام و یا رأساً پس از اخذ مجوز مبادرت به تشکیل شعبه در ایران نمایند میتوانند از نام خارجی خود استفاده کنند.

2- موضوع شرکت بطور صریح و منجّز: بنابراین موضوع شرکت نمیتواند غیرقطعی و معلق و یا مشروط به شرایط خاصی باشد، مثلاً در اساسنامه شرکت نمیتوان قید نمود چنانچه شرکاء موفق به خرید یا اجاره زمین شدند نسبت به احداث کارخانه اقدام نمایند بلکه باید قید نمایند: خرید زمین، سفارش تجهیزات و ماشین آلات، ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه و ...

3- مدت شرکت: که میتواند محدود باشد، مانند این که سهامداران شرکت را فقط برای مدت یک یا دو یا سه سال دایر نمایند که البته پس از انقضاء مدت مزبور مجمع عمومی فوق العاده باید شرکت را منحل نماید، مدت شرکت در شرکت¬های سهامی می¬تواند نامحدود باشد که در این مورد نیز تا زمان انحلال شرکت می¬تواند به فعالیتهای خود ادامه دهد.

4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد: مرکز اصلی شرکت سهامی همان اقامتگاه و محل اداری شرکت است که در اساسنامه قید و در آگهی شرکت در روزنامه رسمی اعلان میگردد، شرکت ممکن است یک یا چند شعبه داشته باشد، حوزه فعالیت شرکت چنانچه گسترده باشد، ممکن است یک یا چند شعبه به عنوان حوزه های عمل کوچک تصمیم گیرنده داشته باشد که در این صورت شرکت میتواند با تعیین شعبه های کوچک دارندگان حق امضاء و برداشت حساب های خود را در آن حوزه ها معین نماید.

5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: سرمایه شرکت از جمع کل مبالغ اسمی سهام شرکت تشکیل میشود، سرمایه شرکت ممکن است قسمتی نقدی و قسمتی غیرنقدی و یا کلاً نقدی باشد، سرمایه شرکت زمانی کلاً نقدی است که سهامداران شرکت کل مبلغ اسمی سهام شرکت را نقدا پرداخت کرده باشند و زمانی غیرنقدی است که سرمایه شرکت را از طریق جنس و اموال اعم از منقول و غیرمنقول و تجهیزات و تأسيسات و املاك و اثاثه و ابنيه و مستحدثات تأمين نمايند. زمانی سرمایه غیرنقدی شرکت برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول خواهد بود که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ورقه ارزیابی به ضمیمه اساسنامه همراه با اظهارنامه تقدیم اداره ثبت شرکتها شود.

6- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود:

ممکن است مؤسسين براى تأمين منابع مالی شرکت، داوطلبین خرید سهام را مکلف نمایند که ارزش اسمی کلیه سهام خریداری شده را نقداً پرداخت نمایند و یا 35% آن را وفق قانون تجارت پرداخت و بقیه را تعهد به پرداخت نمایند. در اساسنامه شرکت باید نحوه مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهامداران با توجه به قانون تجارت که به هر حال بیشتر از 5 سال نخواهد بود ذکر گردد.:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


همدان یکی از شهر های بزرگ ایران است که با داشتن 17 شهرک صنعتی مانند شهرک صنعتی بو علی ، شهرک صنعتی باغ بهشت، شهرک صنعتی قهاوند و ... یکی از صنعتی ترین و پیشرفته ترین شهر های ایران است که رقابت و توسعه اقتصادی در این شهر و ارتباطات نزدیک با سایر شهر های همجوار باعث شده دیدگاه سرمایه گذاری و توسعه پایدار در بین تحصیلکردگان و متخصصین این شهر از اهمیت خاصی برخوردار شود تا جایی که برای رقابت و انجام فعالیت اقتصادی در زمره یک شرکت و یا موسسه غیر تجاری فعالیت های خود را سامان دهی می کنند.

جمعیت متخصص و تحصیلکرده این روز های شهر همدان با نواوری ها و ایده های جدید در قالب شرکت های حقوقی توانسته اند بیش از پیش سهم خود را در اقتصاد کشور احیا نمایند. اما برای ثبت شرکت و تشکیل یک شرکت حقوقی باید شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد. اما از انجایی که ثبت شرکت یک تخصص و مهارت حقوقی می باشد برای ثبت شرکت باید از وکلا و کارشناسانی مانند کارشناسان حقوقی ثبت شرکت بهره برد.

چه افرادی می توانند شرکت ثبت کنند؟

ثبت شرکت هیچگونه محدودیت و شرایط خاصی ندارد. هر فردی با هر تخصص و توانایی می تواند در صورت داشتن شرایط قانونی لازم اقدام به ثبت شرکت بکند. تنها باید در نظر داشت حتما برای ثبت شرکت ایده و خلاقیت و یا تخصص و دانشی در میان باشد و بدون برنامه و هدف خاص اقدام به ثبت شرکت نشود.

چه نوع شرکت هایی در ایران وجود دارند؟

در قانون تجارت ایران 7 نوع شرکت معتبر حقوقی اوره شده است که البته با استناد به یک نوع موسسه غیر تجاری می توان گفت شخصیت های حقوقی معتبر در ایران به 8 قسم تقسیم می شوند که عبارتند از:

شرکت های سهامی متشکل از دو نوع شرکت سهامی خاص و سهامی عام
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی
و نهایتا موسسات غیر تجاری که در ردیف شرکت های تجاری قرار نمی گیرند. این موسسات اجازه فعالیت تجاری ندارند و نباید تلاش انها در قالب یک شرکت به منظور انجام امور تجاری باشد. مانند انواع خیریه ها و نهاد های مردمی و مدارس غیر انتفاعی و موسسات انتفاعی و ...

برای ثبت شرکت ، تهران بهتر است یا همدان؟

تفاوتی ندارد در همدان بخواهید شرکت ثبت کنید یا در تهران ، تمامی شرکت ها برای ثبت با توجه به نوع قالب انتخاب خود باید قوانین و مقررات خاص و مشخص شده ان قالب شرکت را دقیقا اجرا کنند و نمی توانند با استناد به تهران و یا همدان بودن تبصره هایی را داشته باشند . همچنین ثبت شرکت بر عکس گفته برخی از افراد نا اگاه در تهران هیچ اعتبار و ارزش اضافی تر و متفاوتی با شرکتی که در شهرستان ها و یا همدان ثبت می شود ندارد . تنها معیار تعیین کننده ارزش در شرکت ها سرمایه ، نفرات ، تخصص و رزومه و سابقه کاری شرکت ها می باشد .

پیش نیاز های ثبت شرکت چیست؟

شرکت در اصل یعنی وجود یک اجتماع و یا یک کار شراکتی . بنابر این اولین لازمه ثبت شرکت وجود شریک و یا شرکایی برای تشکیل این شخصیت حقوقی می باشد. شرکت های تعیین شده در قانون تجارت هر کدام دارای شخصیتی مستقل هستند که با توجه به نوع شخصیت انها تعداد شریک مورد نیاز تعریف می شود. در مجموع برای ثبت شرکت حداقل در برخی از شرکت ها به دو و در برخی به حداقل سه و در شرکت تعاونی به حداقل 7 شریک نیاز است.

اما این شخصیت حقوقی به اعتباری نیاز دارد . اعتبار شرکت عموما با سرمایه شرکت سنجیده می شود و قالبا تفاوتی بین شرکت ها در این خصوص نیست. هر چه بیشتر سرمایه وجود داشته باشد اعتبار شرکت بیشتر است. اما شرکت های تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی هر چند سرمایه در انها تعیین کننده است ولی بیشتر اعتبار خود را از نفرات موسس خود می اورند. نفراتی که به نام ضامن شرکت ها هم شناخته می شوند و همین اعتبار انها باعث می شود این مسئولیت برای انها دیده شود.

در مجموع شرکت های سهامی تنها از سرمایه خود برای اعتبار خود استفاده می کنندو شرکت های غیر سهامی از شخصیت شرکا استفاده می کنند. حتی شرکتی مانند شرکت با مسئولیت محدود نیز هر چند سرمایه شرکت در اعتبارشان نقش دارد ولی تا حدودی هم از نام موسسین خود اعتبار خود را وام دار هستند. همچنین شرکت های تعاونی هم در بسیاری از مواقع هر چند به سرمایه خود وابسته اند ولی در میان موسسین شرکت اغلب افراد معتمد نامداری به عنوان بزرگتر و یا معتمد وجود دارند.

برای ثبت شرکت باید توافقنامه و یا قرارداد اولیه ای بین شرکا بسته شود که بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود. در واقع این قرارداد چارچوب اصلی شرکت را تعیین می کند و نحوه شراکت بین شرکا را مشخص می کند تا بعدا بنا بر شرایط مختلف اتحاد انها بر هم نخورد. در واقع این قرارداد و توافقنامه اصل اولیه و مهم اساسنامه شرکت می باشد .حتی برای افرادی که نمی دانند کدام نوع شرکت برای انها بهتر است وجود این توافق اولیه تا حدود زیادی می تواند در انتخاب قالب شرکت تاثیر گذار باشد.

داشتن یک وکیل و یا مشاور مناسب و کاردان از موسسه حقوقی اقدام بعدی شما باید باشد . شما برای اینکه شرکت خود را ثبت کنید باید اظهارنامه و اساسنامه و یا شرکتنامه خود را تنظیم کنید به به شدت تخصصی و حرفه ای باید تنظیم شود. فراموش نکنید مشاورین و وکلای ما پشتوانه و تجارب بسیار ارزشمندی دارند که می تواند برای حال و اینده شرکت شما تصمیم گیری نموده و راه مناسبی را برای شما تدوین نمایند.

عدم درج حتی یک پارامتر در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا سایر اسناد شرکت و یا اشتباه در ارائه اطلاعات می تواند اینده شما و شرکت شما را به خطر بزرگی بیاندازد.

برای ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری باید مدارک و مستندات زیر را اماده و به همراه تقاضانامه به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. این اداره در هر استان و یا شهرستان دارای شعبه مستقل می باشد که خدمات ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری را به افراد متقاضی ارائه می کنند.

هم وطنان عزیز همدانی نیز می توانند پس از تهیه مستندات لازم خود با مشاوره وکلای متخصص ثبت شرکت یا در شهرستان خود و یا در تهران برای ثبت شرکت خود اقدام نمایند که در صورت داشتن وکالتنامه از طرف شما این مهم را ما تا لحظه اخر برای شما انجام خواهیم داد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در همدان:

تقاضانامه ثبت شرکت
اساسنامه شرکت یا شرکتنامه شرکت
اظهارنامه
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که توسط اعضاء امضا شده باشد.
صورتجلسه اهیات مدیره و گواهی تعهد و قبول این مسئولیت توسط مدیران منتخب
رسیدی دال بر تامین سرمایه
فتوکپی مدارک شناسایی مدیران و موسسین شرکت
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین شرکت
مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع
وکالتنامه وکیل
پس از تقدیم این مدارک و با تایید نوع و قالب شرکت و نهایتا ثبت شرکت موضوع و شرایط و خلاصه ای از شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار باید به چاپ برسد.

شرکت شما به ثبت رسیده ولی هنوز نمی توانید فعالیت تجاری خود را اغاز نمایید. برای شروع فعالیت باید کد اقتصادی و دفاتر پلمپ خود را هم دریافت نمایید که ما این مهم را هم برای شما انجام می دهیم.

 

علاقمندان به ثبت شرکت در همدان می توانند با تماس با کارشناسان و متخصصین موسسه حقوقی و تنها با دادن یک وکالتنامه با مشاوره و تخصص ما بهترین قالب ثبت شرکت را انتخاب و فعالیت حقوقی خود را بصورت فوری و با بهترین کیفیت اغاز نمایند.:: بازدید از این مطلب : 120
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasaminمتخصصین انفورماتیک در واقع به پردازش اطلاعات و مهندسی سامانه های اطلاعاتی مختلف مبادرت می کنند. این متخصصین همچنین در خصوص مطالعه و بررسی الگوریتم های سیستم های طبیعی و مصنوعی و انجام مطالعات در این زمینه فعالیت می کنند.

در واقع هر علمی مربوط به رایانه ، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی و پردازشی با این رشته در ارتباط است. رشد روز افزون این سیستم ها در بدنه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و همچنین فعالیت های جاری شرکت ها ی خصوصی و دولتی اهمیت این تخصص را تا جایی بالا برده که حضور در این رشته ها بصورت تخصصی می توان منافع و سود زیادی برای متخصصین این حوزه ها به همراه داشته باشد.

شرکت های انفورماتیک یا باید بصورت سهامی خاص به ثبت برسند ویا بصورت شرکت با مسئولیت محدود. این شرکت ها با شراکت دو تا چند نفر به ثبت خواهند رسید و بسته به قالب شرکت می توانند مسئولیت در بین شرکا تقسیم شود.

ثبت شرکت انفروماتیک در قالب سهامی خاص

برای ثبت شرکت انفورماتیک در قالب سهامی خاص باید یک نفر از متخصصین و موسسین این شرکت دارای مدرک کارشناسی در حوزه انفورماتیک باشد و یا هر یک از رشته های مرتبط با این موضوع را تحصیل کرده باشد. حداقل سه نفر باید با هم شراکت کنند و هر یک باید میزانی از سرمایه شرکت که بصورت سهامی در اساسنامه شرکت تعیین می شود را تادیه نمایند.

حداقل یک میلیون ریال باید برای ثبت شرکت تادیه شود و از این میزان 35 درصد باید در حساب شرکت سپرده شود. هر یک از سهامداران در این نوع شرکت تنها به اندازه مبلغ اسمی سهام خود در شرکت مسئولیت دارند.

ثبت شرکت انفورماتیک در قالب شرکت با مسئولیت محدود

شرکت انفورماتیک با مسئولیت محدود با دو نفر قابل ثبت است . این نوع شرکت ها هر چند باید با صد هزار تومان ثبت شوند ولی این میزان را مدیر عامل تعهد می کند و در زمانی دیگر تادیه می شود و تنها کافی است شرکا هر کدام میزان سهم الشرکه خود را اعلام نمایند. این شرکا تنها به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت مسئولیت دارند.

شرکت های انفورماتیک البته در قالب های دیگر هم قابلیت ثبت دارند ولی مرسوم ترین حالت برای ثبت این نوع شرکت ها همین دو نوع اعلام شده بود.

این نوع شرکت ها به ارائه راهکار هایی می پردازند که به طور خلاصه می توان گفت هدفشان تسهیل فرآیند های امور بانکی، اداری، پزشکی، خدماتی و .. می باشد. این شرکت ها برای فعالیت رسمی باید حتما بصورت قانونی به ثبت برسند.

شرکت های انفورماتیک برای اینکه بتوانند در خدمات دولتی و ملی حضور داشته باشند و حتی در بسیاری از شرایط شرکت های خصوصی باید حتما اقدام به اخذ رتبه کرده باشند. مهم ترین عوامل در رتبه بندی شرکت های انفورماتیک را می توان نیروی انسانی متخصص و کاردان، درآمد شرکت و همچنین رضایت مشتریان دانست. رتبه بندی این شرکت ها مطابق با آئین نامه شورای عالی انفورماتیک می باشد. شرکت های انفورماتیک از 1 تا 7 رتبه بندی می شوند .

این شرکت ها بر اساس آیین نامه شورای عالی انفورماتیک در 14 شاخه رتبه بندی می شوند:

تولید نرم افزار و پشتیبانی نرم افزازی و همچنین نرم افزارهای حامل محتوا
امنیت اطلاعات و تبادل و تولید اطلاعات
اتوماسیون صنعتی
پروژه های پژوهشی و آموزشی
تولید نرم افزار های سفارش داده شده توسط مشتری
تولید قطعات جانبی
خدمات پشتیبانی
پشتیبانی نرم افزار های سفارش داده شده مشتری
تولید دستگاه های جانبی
خدمات شبکه های اطلاع رسانی
پشتیبانی سخت افزاری
شبکه های داده های مخابراتی
سیستم های ویژه
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
شرکت های انفورماتیک در حال حاضر قسمت زیادی از نیاز های داخلی را براورده می کنند و به عنوان یک شرکت جانبی اغلب در خدمت شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و یا به عنوان شرکت های مبادلات اطلاعات و پروژه های پژوهشی در حال فعالیت می باشند. عمده فعالیت های شناخته شده این شرکت ها تولید نرم افزار ها و سخت افزار های رایانه ای و مخابراتی و مشاوره و حمایت و پشتیبانی از این سیستم ها می باشد.

به منظور ثبت شرکت انفورماتیک باید وکیلی خبره را انتخاب کنید. موسسه حقوقی با سال ها تخصص و تجربه و بهره مندی از برترین مشاورین و کارشناسان داخلی برای ثبت شرکت انفورماتیک در قالب دلخواه شما و نهایتا رتبه بندی مورد نظر شما اماده همکاری است.:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

چنانچه در مطالب پیشین گفتیم، نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.مدیران و صاحب نظران نام تجاری را با عناوین مختلفی تفسیر نموده اند.در ادامه ی این مطلب به بررسی این عناوین می پردازیم.

نام تجاری به عنوان شخصیت
رقبای یک شرکت قادرند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری کافی، مزایای کارکردی یک نام تجاری رهبر در بازار را تقلید نموده و در نهایت از آن شرکت پیشی بگیرند. یکی از راه های حفظ منحصر به فرد بودن یک نام تجاری پوشاندن آن با لباسی از ارزش های احساسی است. در بعضی از مواقع مصرف کنندگان برای ارزش های احساسی، نسبت به فواید کارکردی نام تجاری، ارزش بیشتری قائل هستند. با استفاده از تفسیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، که در بعضی مواقع از طریق یک فرد مشهور در تبلیغ یک نام تجاری قابل مشاهده است، برای مشتریان درک نمودن ارزش های احساسی آن نام تجاری بسیار آسان تر خواهد بود.
علاوه بر این، ارزش های احساسی یک نام تجاری از طریق طرح و بسته بندی آن و همچنین از طریق سایر سرنخ های قابل کنترل توسط بازاریان ، مثل قیمت و نوع فروشگاهی که یک نام تجاری را به فروش می رساند، قابل درک می باشند.
تعبیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام دهند، سازگاری بین شخصیتی که نام های رقیب دربردارند و شخصیتی که آن ها دوست دارند از خود بروز دهند را ارزیابی می کنند.
بر اساس موقعیتی که مشتریان در آن قرار گرفته اند، این شخصیت ها می توانند یکی از موارد زیر باشد:

آن "خودی" (self) که افراد اعتقاد دارند که هستند. به عنوان مثال، نام های تجاری لباس هایی که توسط یک مدیر برای پوشیدن در محل کار انتخاب می شوند.
آن "خودی" (self) که افراد دوست دارند که باشند. به عنوان مثال نام تجاری یک کت وشلوار که یک فارغ التحصیل جوان برای مصاحبه های استخدامی می پوشد.
"خود موقعیتی" (situational self) به عنوان مثال نام تجاری لباس هایی که یک فرد جوان زمانی که برای مراسم خواستگاری می رود، می پوشد.
بنابراین، زمانی که بازاریان قصد دارند ارزش های احساسی یک نام تجاری را به مصرف کنندگان ابلاغ کنند، شناخت آن نقش احساسی که مشتریان بالقوه از آن نام تجاری انتظار دارند، حایز اهمیت می باشد.
نام تجاری به عنوان موضع یابی
یکی دیگر از دیدگاه هایی که مدیران در زمان تفسیر نام های تجاری اتخاذ می کنند بر اساس موضع یابی قرار دارد، یعنی حصول اطمینان از اینکه مشتریان فوراَ یک نام تجاری را با یک یا تعداد بسیار اندکی منافع کارکردی مشخص پیوند می دهند (منافع کارکردی در ذهن آن ها تداعی می گردد)
ویژگی های متعددی برای یک استراتژی قدرتمند موضع یابی نام تجاریوجود دارند.
اولاَ در حالت ایده آل یک استراتژی موضع یابی نام تجاری باید حول یک ویژگی کارکردی یا اگر لازم باشد دو ویژگی متمرکز باشد، چون هر اندازه ویژگی های بیشتری وارد استراتژی گردند، جا انداختن این ویژگی ها در اذهان مشتریان دشوار تر خواهد بود.
دوم، باید توجه داشت که موضع یابی آن چیزی نیست که در ارتباط با یک نام تجاری انجام می شود، بلکه آن چیزی است که در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد. به عبارت دیگر، این یک کوته بینی است که تنها بر روی توسعه ی نام تجاری تمرکز شود؛ در صورتی که به جای آن باید یک دیدگاه متناسبی وجود داشته باشد که این واقعیت را مورد ارزیابی قرار دهد که مصرف کنندگان در مورد یک نام تجاری چه چیزهایی را در ذهن خود ثبت کرده اند، سپس آن نام تجاری را به نحوی تنظیم کنند که بین موضع یابی مورد نظر مدیران و موضع حاصل شده در ذهن مصرف کنندگان، هماهنگی و سازگاری وجود داشته باشد.
سوم، موضع یابی نام تجاری باید بر روی آن منافع کارکردی که مصرف کنندگان برای آن ارزش قائل هستند متمرکز باشد نه آن منافعی که از نظر مدیران با ارزش است. تمرکز بر آن ویژگی های مثبتی که منعکس کننده ی قابلیت های سازمان هستند کار آسانی است، در حالیکه باید برای درگیر نمودن مشتریان در فرآیند توسعه ی نام تجاری وقت و تلاش زیادی صرف شود.
نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها
در این تفسیر، یک نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد که بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را از نام های تجاری دیگر متمایز سازند. چالشی که مدیران بازاریابی که نام تجاری را به عنوان مجموعه ای از ارزش ها تلقی می کنند با آن روبرو هستند این است که باید پی ببرند که چه ارزش هایی به طور خاص برای بازارهای هدف آن ها از اهمیت برخوردارند. سپس اطمینان حاصل کنند که قادرند آن ارزش ها را به بازار هدف خود ارایه دهند. اگر کارکنان سازمان این ارزش ها را باور نداشته باشند این عدم اعتقاد در رفتار آنها متجلی خواهد گردید و در نتیجه مصرف کنندگان به یک نام تجاری دیگر روی خواهند آورد.
نام تجاری به عنوان عامل وفاداری
همانطور که مذکور افتاد نام تجاری مجموعه ای از ارزش های کارکردی واحساسی است و ارزش های احساسی این قابلیت را دارند که به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی قرار گیرند. وقتی این ارزش ها به اندازه ای باشد که مشتریان با نام تجاری ،پیوند احساسی محکمی برقرار کنند این پیوند احساسی می تواند منجر به احساس تعهد و وفاداری شود. این احساس وفاداری به نام تجاری می تواند هزینه های بازایابی پایین تری را به شرکت تحمیل کند .
مشتری پس از خرید محصول ،ارزش های حاصل از مصرف آن محصول را با ارزش های مورد انتظار آن مقایسه می کند .وقتی ارزش های حاصل از مصرف کالا از ارزش های مورد انتظار مشتری بیشتر باشد مشتری احساس خشنودی می نماید. اگر این روند ادامه یابد مشتری احساس خشنودی خود را با خرید مجدد نام تجاری و توصیه ی خرید آن به دوستان و نزدیکانش نسبت به شرکت ابراز می دارد. در حقیقت نام تجاری یک شرکت ابزاری است که مشتریان سطح ارزشی که برای محصولات یک شرکت قائلند را نسبت به آن ابراز می کنند.
نام تجاری به عنوان اضافه ارزش
این تفسیر عبارت است از در نظر گرفتن منافعی که یک کالا با خدمت اضافه می شوند وخریداران برای آنها ارزش قائل هستند. این منافع اضافی می توانند منافعی کارکردی یا منافع احساسی باشند. اگرچه حفظ نمودن منافع کارکردی در بلندمدت مشکل است. نمونه ای از ارایه منافع کارکردی عبارت است از یک تعمیرگاه اتومبیل در یک شهر کوچک در شمال پایتخت که در مسیر وارد شدن و خارج شدن از شهر قرار دارد و پلاکاردی بر بالای درب آن نصب شده است و روی آن نوشته شده است: "مامسافت بیشتری را طی میکنیم". آن ها این کار را از طریق ارایه ی خدمات بیشتر و بهتر برای مشتریانی انجام می دهند که اتومبیل های خود را برای تعمیر به آنجا می آورند.
اضافه ارزش یک مفهوم نسبی است که مشتریان را قادر می سازد که خرید خود را براساس برتری یک نام تجاری نسبت به نام تجاری دیگری انجام دهند. براساس این گفته که ارزش در چشمان بیننده قرار دارد.اگر یک نام تجاری بخواهد موفق باشد اضافه ارزش های آن باید با مشتریان مرتبط باشند نه فقط با مدیران.
نام تجاری به عنوان هویت
بنابر تعریف، هویت عبارت است از خصوصیات، اهداف، و ارزش هایی که نشانگرحس شخصیتیهستند که متمایز کننده ی یک نام تجاری از نام های دیگر می باشد.
در مرکز هر نام تجاری چشم انداز آن نام تجاری قرار دارد که جهت روشنی را فراهم می کند. در مورد اینکه چگونه آن نام تجاری می خواهد یک آینده ی بهتری را رقم بزند تحقق یافتن این چشم انداز به عواملی بستگی دارد از جمله فرهنگ سازمان و کارکنانی که به ارزش های مشخصی اعتقاد داشته باشند و مدیرانی که در مورد وضعیت بازار شرکت خود و چگونگی توسعه نام تجاری مورد نظر، دارای ذهنیت مشترکی باشند. تفکر اساسی ای که در پشت نام تجاری قرار دارد، یک استراتژی موضع یابی می باشد که نشان دهنده ی ارزش های احساسی نام تجاری در زندگی می باشد. زیر بنای همه ی این عوامل، یک درک روشن در بین کارکنان در مورد انواع روابطی است که آن ها باید با یکدیگر، با مشتریان و با سایر ذی نفعان، به منظور عملی نمودن ارزش های نام تجاری، داشته باشند، تشکیل می دهد. اکر یک شکل واحد از رفتار درون سازمانی وجود داشته باشد، سازمان با اطمینان بیشتری می تواند نام تجاری خود را با استفاده از یک برنامه ی ترفیعی که آن نام تجاری را به شکلی که برای ذی نفعان مطلوب باشد، متمایز می سازد، به آن ها عرضه کند .
درک مفهوم هویت نام تجاری به مدیران این امکان را می دهد که یک نام تجاری را به نحو بهتری موضع یابی نمایند و باعث اتخاذ یک رویکرد استراتژیک تر توسط آن ها می گردد. همچنین، اگر هویت یک نام تجاری با دقت و به طور سازمان یافته اداره شود می تواند به عنوان یک مانع پشتیبانی کننده در مقابل رقبا عمل نماید.
نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی
افراد در مقابل آنچه واقعیت دارد از خود عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه در مقابل آنچه که فکر می کنند که واقعیت است عکس العمل نشان می دهند. این دیدگاه باعث اتخاذ یک رویکرد مشتری محور توسط یک نفر در طی یک زمان و در نتیجه تجربه ی مستقیم و یا غیر مستقیم آن نام تجاری، می گردد. این پیوند ها می توانند با کیفیت عملکرد، یا با اشخاص، یا با رویدادها باشند. احتمال ضعیفی وجود دارد که دو نفر دقیقاَ تصویر ذهنی یکسانی از یک نام تجاری داشته باشند ،زیرا هیچ دو نفری دارای تجربیات یکسانی نیستند ، ولی ممکن است که تصاویر ذهنی دو نفر دارای ویژگی های مشترکی باشند.
اتخاذ چنین دیدگاهی مدیران را با چالش ادراکات مصرف کنندگان مواجه می سازد، بدین معنی که به خاطر فرآیند های ادراکی مصرف کنندگان، ممکن است که پیامی که فرستاده می شود، به آن صورتی که مورد نظر مدیران بوده است، توسط مصرف کنندگان درک نشود. این امر ایجاب می کند که ادراکات مصرف کنندگان از پیام های فرستاده شده مورد بررسی قرار گرفته و برای درک پیام ها به شکل مورد نظر، اقدامات لازم صورت گیرد.
نام تجاری به عنوان رابطه
تفسیر نام تجاری به عنوان یک رابطه، در واقع، یک بسط منطقی از ایده ی شخصیت نام تجاری می باشد.اگر بتوان به نام های تجاری شخصیت داد، آنگاه مشتریان می توانند با آن ها رابطه برقرار کنند. مشتریان نام های تجاری را به این خاطر انتخاب می کنند که آن ها به دنبال درک خویشتن بوده و می خواهند که ابعاد شخصیتیرا به دیگران ابراز کنند. مصرف کنندگان از طریق درگیر شدن در یک رابطه، هر چند برای مدتی کوتاه قادر خواهند بود که نظرات خود را در مورد خودشان تایید کنند، و یک نام تجاری، که به صورت استعاری همانند یک عضو فعال در این رابطه عمل می کند، می تواند به مشروعیت دادن به تفکر مشتریان در مورد خودشان کمک کنند .
بر اساس این دیدگاه، مدیران باید در مورد این موضوع فکر کنند که چگونه ارزش های یک نام تجاری باید باعث ایجاد یک نوع خاص از رابطه گردد. علاوه بر این، تفسیر نام های تجاری به عنوان روابط، مدیران را قادر می سازد تا کارکنان را بیشتر در فرآیندهای ایجاد نام تجاری درگیر نمایند. می خواهد از نام تجاری خود برای برقراری یک رابطه ی نزدیک با مشتریان خود استفاده کند ممکن است که آن ها این رابطه ی نزدیک را ترجیح ندهند، بنابراین این مهم است که زمانی که رابطه ای بین سازمان و مشتریانش ایجاد می گردد بر روی مصرف کنندگان تحقیقاتی انجام شود تا دیدگاه های آن ها در مورد رابطه ی مورد نظرشان مشخص گردد. با آگاهی از اینکه مشتریان از یک رابطه چه چیزهایی می خواهند و سپس اصلاح استراتژی ایجاد رابطه احتمال بیشتری برای موفقیت نام تجاری وجود خواهد داشت.:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

یکی از مهم ترین استراتژی های هر سازمانی برای پیروزی ، تدوین مدیریت و چشم انداز نام تجاری خود است .نام تجاری به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی امروز ، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا سازمان و شرکت ها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه گاه کسب و کار خود ، هرچه بیشتر سود آوری را رقم بزنند.

برند عبارت است از یک نام ، عبارت ، اصطلاح ، نشانه ، علامت ، نماد ، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند .
نام و نشان تجاری یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا توسط آن از مشتریان حمایت کند.به عبارت دیگر نام و نشان تجاری ، نشانه هایی از هسته ی محصول به مشتری می دهد و از مشتری و تولید کننده در برابر رقبایی که تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید کنند محافظت می کند . از منظر مشتری ، نام و نشان تجاری می تواند به عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می شوند.یکی از حوزه های مورد علاقه ی مدیران برند ، ایجاد معانی در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای نام تجاری می باشد.
قابل توجه است ، تصویر برند پدیده ی ساده ی ادراک است که تحت تأثیر فعالیتهای شرکت قرار می گیرد. پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف‌کننده در مورد برند می‌داند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می یابد. تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف‌کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف‌کننده از ویژگی های برجسته ی محصول ، تصویرذهنی مصرف‌کننده از تمام مجموعه ی برند است که توسط شرکت ایجاد شده است. مشتری، تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط نام تجاری شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیامها و اطلاعیه‌های رسمی و غیره، در ذهن خود شکل می دهد. این ادراکات را می‌توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف‌کننده فراخواند. ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده ی مصرف کننده در مورد برند را کاهش داده و سطح رضایت و وفاداری مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. همچنین، برندی که تصویر مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه‌سازی را ساده‌تر طی می‌کند. زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت‌تر در ذهن مشتری نقش می بندد.
برخی از مفاهیم اصولی ما را یاری می دهند تا بتوانیم فرایند ارزیابی مصرف کننده را توجیه کنیم. از نظر یک مصرف کننده، محصول دارای مجموعه ای از ویژگی هاست. مصرف کنندگان در مورد ویژگی ها و آنچه که مورد توجه قرار می دهند، متفاوت اند و بیشتر به ویژگی هایی توجه می کنند که به نیازهای خاص آنها مربوط است. مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک محصول اهمیت های متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک برند خاص دارند تصویر برند نامیده می شود.
تصویر یعنی شخصیت. محصولات نیز مانند افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن برند را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه ی تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر برند انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمراَ همان تصویر را به نمایش بگذارد.
نکته ی مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که مصرف کنندگان، بالاخره از شرکت، محصول و برند شما تصویری پیدا خواهند کرد، خواه آگاهانه برای ایجاد آن تلاش کرده باشید یا خیر. بسته بندی، محلهای توزیع، بی ادبی یا نزاکت کسانی که به تلفن ها جواب می دهند و تمامی آنچه یک مصرف کننده از شرکت شما می بیند یا می شنود، در ذهن او یک تصویر خواهند ساخت و این تصویر بر تصمیم هایش برای خرید یا نخریدن، تأثیر خواهد گذاشت.
قبل از آنکه بتوانید تصویری را در اذهان مردم به وجود آورید، باید بدانید چه افکار و تداعی هایی در آنان وجود دارد. در تحقیق پیرامون تصویر، توجه به موارد زیر بسیار مهم است:
۱- کدام صفات در ذهن مردم در مراجعه به محصول اهمیت دارد ؟
۲- کدام صفات،شرکت ما را از دیگر شرکت ها متمایز می کند؟
اولین گام ایجاد چی‍ز هایی است که افراد با یک نام تجاری یا شرکت تداعی می کنند. این تداعی ها می توانند مبهم، نیمه شکل یافته یا حتی کاملاً اشتباه باشند. با این حال، آنها وجود دارند. گام بعدی آن است که معلوم شود سازمان می خواهد بر کدامین صفات تصویری ذهنی تأکید کند. وقتی مردم نام برند خاصی را می شنوند، به چه چیز فکر می کنند؟ گر چه این پرسش بعضاً کاری پژوهشی است ولی صرفاً نباید سؤالات عجیب و غریبی درباره ی اینکه مردم فکر می کنند چه چیزی برای شرکت موردنظر مهم است، از آنان کرد. نگرش های مثبت نظیر اعتبار، ثبات، منافع ملی، انسانیت، مراقبت، شهروند با مسئولیت گروهی، ضدیت با آلودگی و حساس به محیط زیست جملگی در زمره صفاتی هستند که شرکت می تواند تصویر خود را بر پایه ی آنها بسازد. زمانی که سازمان در مورد تصویری که می خواهد از خود منتقل کند به تصویر مشخص می رسد و تأیید می کند که بر پایه این تصویر می تواند خود را عرضه کند، باید در پی آن، ادراکانت عمومی را ردیابی کند.
در دنیای امروز مشتریان تصویر برند را به عنوان قسمت مهمی از محصول یا خدمتی می ببینند که در حال خریداری آن می باشند . آن ها فقط محصول فیزیکی یا اصل خدمت را نمی خرند ، بلکه موقعیت ، پرستیژ و مزایایی را که از آن طریق دریافت می دارند می خرند و این کیفیت غیر قابل لمس همان است که می تواند باعث ترجیح خرید یک محصول به محصولات مشابه شده و سهم بازار آن شرکت را افزایش دهد.:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

یکی از قدیمی ترین تعاریف یک نام تجاری توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) در سال 1960 ارایه گردیده است. این تعریف بر اهمیت آرم وعلامت های به کار رفته در یک مارک تجاری به عنوان مبنایی برای تمیز آن مارک تجاری از مارک های دیگر تاکید می نماید. بنابرتعریف انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.به عنوان مثال، شکل منحصر بفرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola) همگی نمونه های بارز از مارک های تجاری ای هستند که به خاطر آرم خود فوراَ شناسایی می گردند.

نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی
یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله ی پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آن حمایت قانونی فراهم می کند ولی برچسب های کپی شده ای که در خرده فروشی ها مشاهده می شوند نمونه ای از مشکل تکیه ی بیش از حد برروی قانون به عنوان ابزاری در برابر رقبا می باشد.
نام تجاری به عنوان یک میان بر
بر اساس تئوری عقلانیت محدود توانایی انسان برای جست و جو، پردازش و ارزیابی اطلاعات محدود می باشد. یعنی ذهن انسان درهر زمان توانایی پردازش اطلاعات محدودی را دارد.با وجود این جست و جو در اینترنت و یا در نظرگرفتن اشکال دیگر تبلیغات مارا متوجه این واقعیت می سازد که بسیاری از سازمان ها بر روی کمیت اطلاعات بیش از کیفیت اطلاعات تاکید دارند. افراد برای پشتیبانی از توانایی های محدودشناختی (cognitive capability) خود شیوه هایی را برای پردازش چنین حجم های بالایی از اطلاعات توسعه داده اند. اگر ما ذهن انسان را با کامپیوتر مقایسه کنیم می توانیم کمیت اطلاعاتی را که یک مصرف کننده با آن مواجه می گردد با واحد بیت (bit) نشان دهیم. حجم اطلاعاتی که بر روی بسته بندی یک نام تجاری در یک سوپر مارکت درج شده است بیش از 100 بیت می باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است که ذهن انسان حداکثر قادر است به طور همزمان7بیت از اطلاعات را پردازش کند.
ذهن انسان برای برخورد با این سیل عظیم اطلاعات بازاریابی بیت های اطلاعاتی را به صورت گروه های بزرگ تری در می آورد که به آن ها بسته های اطلاعاتی (chunks) گفته می شود و محتوی اطلاعات بیشتری می باشند. از قرار گرفتن این بسته های اطلاعاتی در کنار یکدیگر که هر کدام بخشی از اطلاعات مرتبط با نام تجاری را ارایه می دهند در ذهن مصرف کننده نگرشی در مورد آن نام تجاری شکل می گیرد که می تواند برخرید آن نام تجاری تاثیر بگذارد.
براین اساس وظیفه ی بازار یابان این است که شیوه ی پردازش اطلاعات مرتبط با نام های تجاری توسط مصرف کنندگان را تسهیل نمایند.در این صورت بسته های بزرگتر اطلاعاتی می توانند در حافظه ساخته شوند و به سرعت از طریق پیوندهایی (association) که با نام های تجاری دارند در حافظه در دسترس قرار گیرند. قرار گرفتن مکرر در معرض تبلیغاتی که حاوی ادعاهایی در مورد آن نام تجاری می باشند می تواند به فرآیند بسته بندی اطلاعات (chunking process) کمک کند. با وجود این آنچه اهمیت دارد این است که به جای تکرار مداوم یک نام تجاری بدون پیوند دادن (associate) همزمان با آن ویژگی های برجسته ی آن را تقویت نمود.
نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ی ریسک
موقعیت هایی وجود دارد که در آن ها مصرف کنندگان احساس ریسک می کنند.به عنوان مثال ریسک ادراک شده از عدم تایید یک مدل خاص لباس توسط دوستان. زمانی که مصرف کنندگان از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام می دهند این انتخاب ممکن است بر اساس ادراک آن ها از وجود حداقل ریسک در آن انتخاب باشد.
ریسک ادراک شده (perceived risk) عبارت است از میزان عدم اطمینان احساس شده توسط مصرف کنندگان در مورد پیامدهای مطلوب حاصل از خرید یک نام تجاری .
ادراک ریسک توسط مشتریان می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد از جمله :

ریسک عملکردی : آیا نام تجاری مشخصات کارکردی مورد نظر مشتری را برآورده می نماید؟
ریسک مالی :آیا مشتری ارزش های مطلوبی را در برابر پولی که برای آن نام تجاری پرداخت کرده است دریافت می دارد؟
ریسک زمانی:آیا مشتری باید زمان بیشتری را برای ارزیابی نام های تجاری ناشناخته صرف کند، و اگر آن نام تجاری نامناسب از آب دربیاید مقدار زمان تلف شده چه مقدار خواهد بود؟
ریسک اجتماعی: گروه های هم سنخ مشتری چه ارتباطاتی را بین خود و مشتری به عنوان نتیجه ی انتخاب آن نام تجاری توسط او برقرار می کنند و آیا این امر دیدگاه گروه های هم سنخ در مورد آن مشتری رابهتر می کند یا بدتر؟
ریسک روان شناختی: آیا مشتری احساس مطلوبی در مورد نام تجاری مورد نظر دارد تا حدی که این احساس با تصویری که او از خود در ذهن دارد مطابقت داشته باشد؟
اگر مدیران بتوانند تشخیص دهند که مشتریان بیشتر نگران چه ابعادی از ریسک ادراک شده هستند، احتمال موفقیت نام های تجاری عرضه شده توسط آنها بیشتر خواهد بود. با استفاده از تحقیقات می توان به راه هایی دست یافت که بر اساس آن یک نام تجاری، به منظور به حداقل رساندن ریسک ادراک شده توسط مشتریان با توجه به ابعادی که به طور خاص نگران آن هستند، به بازار عرضه گردد.
نام تجاری به عنوان شرکت
در این دیدگاه جدید برایجاد ارزش از طریق ایجاد اشتیاق در کارکنان برای برقراری روابط با ذی نفعان تاکید می شود. مدیریت نام تجاری در حال تبدیل شدن به مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت خارجی آن در حال تبدیل شدن به مدیریت روابط با مشتریان می باشد. در این رویکرد جدید ایجاد نام تجاری سازمانی در داخل سازمان پیام هایی را در مورد فرهنگ مطلوب سازمانی ابلاغ می نماید و در خارج از سازمان مشکلات اضافه بار اطلاعاتی مصرف کنندگان درمورد نام تجاری یک خط محصول و در نتیجه هزینه های پردازش اطلاعات توسط مصرف کنندگان را هم کاهش می دهد. یکی دیگر از دلایل ایجاد نام تجاری سازمانی این است که از طریق ایجاد احترام و اعتماد به شرکت با استفاده از یکی از محصولات آن، مصرف کنندگان با احتمال بیشتری وعده های شرکت در مورد محصولات دیگر آن را خواهند پذیرفت .
بنابراین ایجاد نام تجاری شرکتی ،یک دیدگاه استراتژیک را برای یک موضع یابی مشخص فراهم می نماید .همچنین انسجام بیشتر را در برنامه های ارتباطی تسهیل می کند و علاوه بر آن کارکنان را قادر می سازد که نوع سازمانی که در آن کار می کنند را بهتر بشناسند و در نتیجه الهام بخش شیوه های مطلوب رفتاری خواهد بود. همچنین برای سبدهای سرمایه گذاری ذی نفعان معیار منسجمی را فراهم نموده و پیام های نوید بخش منسجمی را به آن ها ابلاغ می کند. عیب این رویکرد این است که مشکلاتی که در شهرت سازمان به وجود می آید می تواند به تصویر ذهنی کل سازمان آسیب برساند.
نام تجاری به عنوان چشم انداز
عنوان دیگری که مدیران در مورد تفسیر نام تجاری آن را اظهار داشته اند شبیه به یک فانوس دریایی می باشد که پرتوهای نور آن جهت حرکت مشخصی را برای کشتی ها تعیین می کند. به بیان دیگر نام های تجاری همانند چشم اندازی هستند که مدیران ارشد سازمان قصد دارند بر اساس آن مسیری را که می خواهند بپیمایند را مشخص کنند. بر اساس این تعبیر مدیریت نام تجاری عبارت خواهد بود از یک تیم متشکل از مدیران ارشد که برای به تصویر کشاندن آنچه که می خواهند آن را از طریق نام تجاری خود بسازند وقت و تلاش بسیاری را صرف کنند. بدون داشتن چشم انداز مشخص یک نام تجاری در معرض خطر خارج شدن از مسیر خود قرار خواهد گرفت و زمانی که با یک تهدید غیرمنتظره مواجه می گردد به اتخاذ راه حل های کوتاه مدت توسط مدیران خواهد انجامید که این امر می تواند جهت حرکت آن نام تجاری را تغییر دهد. یک چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه ی حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. تبلیغ شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که ثابت می کند یک چشم انداز برای نام تجاری باعث تشویق رفتارهای بخصوصی می گردد.:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()